การใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อศึกษาผลของยาสลบระหว่างการสลบแบบ Balanced Anesthesia ด้วย Sevoflurane
ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, สุรพงษ์ หล่อสมฤดี*
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. E-mail: slorsomr@mail.med.cmu.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์: เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองส่วน frontal หลังจากการนำสลบก่อนและหลังการลงมีดผ่าตัด และขณะที่ระดับยาดมสลบsevofluraneในทางเดินหายใจคงที่ที่ 1, 1.2, 1.4 และ 1.6 MAC และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ EEG และการตอบสนองทางคลินิกอื่น ๆ เช่นการขยับตัว หรือการระลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดได้วัสดุ และวิธีการ: ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยเพศหญิง 20คน ที่ ได้รับยาสลบแบบ balanced anesthesia ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยเครื่อง ABM2 (DATEX_) แสดง frontal EMG, frequency และ amplitude ของสมองทั้งสองซีก โดยสุ่มแยกเพื่อใช้ sevoflurane 1.0, 1.2, 1.4, และ 1.6 MAC ร่วมกับ nitrous oxide 66.67% นำสลบด้วย thiopental 5 มิลลิกรัม/กก. และ fentanyl 1.5 ไมโครกรัม/กก. จากนั้นให้ pancuronium หรือ atracurium ในขนาดมาตรฐานระหว่าง maintenanceผลการศึกษา: หลังการนำสลบด้วยthiopental ค่าเฉลี่ย frontal EMG (95%CI) ลดลงจาก 2.66 (1.63, 4.29) เป็น 1.41 (0.2, 1.61) และเมื่อ eyelash reflex หายไป ค่าเฉลี่ย frequency และ amplitude ของ frontal EEG ด้านขวาเท่ากับ 3.89 (3.29, 4.497) Hz, 39.58 (32.11, 47.05) MV และด้านซ้ายเท่ากับ 3.84 (3.43, 4.25) Hz, 33.55 (28.59, 38.61) MV คลื่นไฟฟ้าสมองแสดงข้อมูลดิบ พบการลดลงของ frequency และการเพิ่มขึ้นของ amplitude อย่างต่อเนื่องระหว่าง maintenance พบ frequency ด้านขวาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ sevoflurane 1.4 และ 1.6 MAC (p < 0.05) (ANOVA) และเมื่อระดับsevofluraneในทางเดินหายใจคงที่ ที่ 1, 1.2, 1.4 และ 1.6 MAC พบ frequency ลดลง amplitude เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อได้รับMACสูงขึ้น (ตารางที่ 3) แต่จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ EEG และการตอบสนองทางคลินิกอย่างอื่ นสรุป: การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองส่วน frontal ระหว่างการสลบแบบ balanced anesthesia ด้วย sevoflurane และพบ frequency ลดลง amplitude เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อได้รับ MAC สูงขึ้น
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, November ปีที่: 88 ฉบับที่ 11 หน้า 1574-1581
คำสำคัญ
Balanced anesthesia, EEG, Hypnosis, Sevoflurane