ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม The Thai-Modified Function Living Index Cancer version 2 (T-FLIC 2) ในการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell
กนิษฐา ไทยกล้า, ปริศนา แสงสว่าง, สุกัญญา อินทรภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
Department of Medicine,Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200,Thailand. Phone: 0-5394-5480, Fax: 0-5321-5600, E-mail:sthongpr@mail.med.cmu.ac.th
บทคัดย่อ
คุณภาพชีวิตเป็นวิธีหนึ่งที่ นิยมใช้ในการประเมินผลของการรักษาทางการแพทย์ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิต T-FLIC 2 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell แบบสอบถามคุณภาพชีวิ ต T-FLIC 2 พัฒนามาจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต T-FLIC และได้นำมาสอบถามผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell จำนวน 36 ราย การทดสอบความเชื่อถือได้ ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายใน โดยการหาค่า Cronbach’s alpha coefficient และการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.8710 ซึ่งแสดงว่าความเชื่อถือได้อยู่ในระดับน่าพอใจ ส่วนในการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าข้อคำถามทั้ง 22 ข้อของแบบสอบถามคุณภาพชีวิต     T-FLIC 2 มีอยู่ 5 ปัจจัยและสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามได้ 58.075% โดยสรุปแบบสอบถามคุณภาพชีวิ ต T-FLIC 2 เป็นแบบสอบถามที่ มี ค่าคุณภาพเครื่องมือที่ดี สามารถนำมาใช้  วัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell และใช้ในการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยต่อไป 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, December ปีที่: 88 ฉบับที่ 12 หน้า 1809-1815
คำสำคัญ
Quality of life, Reliability, Validity, Thai-Modified Function Living Index Cancer questionnaire version 2 (T-FLIC 2)