การศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทอนซิลโดยวิธี blunt dissection และวิธีการผ่าตัดโดยใช้ radiofrequency
ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, สุพินดา แสงพานิชย์*
Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.
บทคัดย่อ
ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบค่าความเจ็บปวดของคอ 2 ด้านในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทอนซิล ทั้งหมด 2 คน โดยทอนซิลข้างหนึ่งผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดโดยวิธีดั้งเดิมคือ blunt dissection with loop ligation และอีกข้างหนึ่งจะได้ รับการผ่าตัดโดยวิธี radiofrequency tonsillectomy โดยใช้ harmonic scapel ผลการศึกษาพบว่าไม่ มีความแตกต่างของค่าความเจ็บปวดของคอหลังการผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดทั้งสองวิธีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยเปรียบเทียบค่าความเจ็บปวดเป็นเวลาทั้งหมดเจ็ดวันหลังผ่าตัด
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, December ปีที่: 88 ฉบับที่ 12 หน้า 1880-1883
คำสำคัญ
pain, Radiofrequency, Tonsillectomy