การเปรียบเทียบผลของการใช้ oxytocin เข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำกับ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองในโรงพยาบาลราชวิถี
เจริญ วิภูภิญโญ
Department of Obstetrics and Gynecology, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
บทคัดย่อ
                ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสำเร็จ ผลข้างเคียงและราคายาระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ oxytocin ชนิดเข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำ กับกลุ่มที่ใช้ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 ในผู้ป่วยจำนวน 62 รายซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวนเท่ากัน ที่โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2538 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2539 พบว่าผลสำเร็จของกลุ่มที่ใช้ misoprostol เท่ากับ ร้อยละ 90.32 เทียบกับกลุ่ม oxytocin ชนิดเข้มข้น ร้อยละ 64.51 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.03) ค่าใช้จ่ายต่อรายในกลุ่ม misoprostol มีราคาถูกกว่า 7.5 เท่า อาการไข้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดในกลุ่ม misoprostol ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.002) แต่ไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ
ที่มา
วารสารกรมการแพทย์ ปี 2543, October ปีที่: 25 ฉบับที่ 10 หน้า 429-435