การเปรียบเทียบการตรวจพบเซลล์ปากมดลูกส่วนในของสตรีวัยหมดระดู โดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลีกับการใช้ไม้ปาดอย่างเดียว
วรรณพร ตังคนิวาส, สธน บุญลิขิต*, อากาศ พัฒนเรืองไล
Department of Obstetrics and Gynecology, Rajavithi Hospital, Bangkok
บทคัดย่อ
                ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก โดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลี กับการใช้ไม้ปาดอย่างเดียว ในสตรีวัยหมดระดู โดยใช้ร้อยละของ smear จากสตรีวัยหมดระดูที่ตรวจพบ endocervical cell และ/หรือ metaplastic cell เป็นเกณฑ์ ได้ทำการวิจัยแบบ Prospective analysis study ในสตรีวัยหมดระดูที่มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ที่คลินิกตรวจมะเร็งระยะแรกเริ่ม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2538 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2539 จำนวนทั้งสิ้น 168 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธี random allocation กลุ่มที่ 1 ทำการตรวจโดยใช้ไม้ปาดอย่างเดียว มีจำนวน 86 ราย กลุ่มที่ 2 ทำการตรวจโดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลี มีจำนวน 82 ราย ผลการวิจัย ลักษณะทั่วไปในสตรีทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อัตราการตรวจพบ endocevical cell และ/หรือ metaplastic cell ในการตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูกทั้ง 2 วิธี ได้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยในกลุ่มที่ใช้ไม้ปาดอย่างเดียว ตรวจพบ endocevical cell ร้อยละ 55.81 ส่วนกลุ่มที่ใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลี ตรวจพบ endocevical cell ร้อยละ 65.85 สรุปจากผลการศึกษาพบว่า ในการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีวัยหมดระดู การใช้ไม้ปาดร่วมกับการใช้ไม้พันสำลีมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกันกับการใช้ไม้ปาดเพียงอย่างเดียว
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลราชวิถี ปี 2544, April ปีที่: 12 ฉบับที่ 1 หน้า 61-72