การใช้มอร์ฟีนทางช่องเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อระงับอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
Department of Orthopedic Surgery, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
บทคัดย่อ
            การศึกษาแบบ prospective randomized double blind ถึงผลการระงับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด thoracolumber spine ทาง posterior approach, Intraoperation ของ  epidural morphine single bolus เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ 1 epidural normal saline 10 ml. ผู้ป่วย 16 ราย กับกลุ่มที่ 2 epidural morphine 3 mg.+normal saline 10 ml. ผู้ป่วย 16 ราย, บันทึกระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดที่ใช้เวลาช่วงที่ 1 (0-6 ชั่วโมง), ช่วงที่ 2 (6-12 ชั่วโมง), ช่วงที่ 3 (12-24 ชั่วโมง) ด้วย verbal analogue scale 0-10                พบว่า กลุ่มที่ 2 มีระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่ากลุ่มที่ 1 ทั้ง 3 ช่วง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ, mean duration of analgesia 21.13±7.04 ชั่วโมง ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 2, 62.5% ไม่ได้ขอยาแก้ปวดใน 24 ชั่วโมง, ผลข้างเคียง คลื่นไส้อาเจียน 25% คันตามตัว 6.3% ไม่พบว่ามี delayed respiratory depression, mortality, neurologic injuries หรือ infection จากวิธีนี้สรุปได้ว่า intraoperative epidural morphine เพื่อลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด thoracolumbar spine ทาง posterior approach ได้ผลดี 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลราชวิถี ปี 2547, April ปีที่: 13 ฉบับที่ 1 หน้า 75-82