ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล
ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
Department of Psychiatry, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok 10400
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  เพื่อแนะนำแบบจำลองในการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา โดยเปรียบเทียบระหว่าง ลิเทียมและลิเทียมร่วมกับ carbamazepine และทำการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาในการรักษาผู้ป่วย bipolar disorder วิธีการศึกษา  ศึกษาจากข้อมูลการทำวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบที่สำคัญในการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ร่วมกับข้อมูลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและข้อมูลจากตำรามาตรฐานทางจิตเวช decision tree ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย bipolar disorder เป็นระยะเวลา 1 ปี ผลลัพธ์วัดเป็น health unit แล้วทำการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล การวิเคราะห์ความไวทำโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการตอบสนองต่อการรักษาของการรักษาทั้งสองวิธีผลการศึกษา  การรักษาผู้ป่วย bipolar disorder ให้หายกลับมาเป็นปกติด้วยลิเทียมเพียงอย่างเดียวมีต้นทุนสูงกว่า ขณะที่การให้ลิเทียมร่วมกับ carbamazepine มีต้นทุนถูกลงร้อยละ 13 การวิเคราะห์ความไวพบว่าการให้ลิดเทียม ร่วมกับ carbamazepine มีข้อได้เปรียบกว่าการให้ลิเทียมอย่างเดียวเมื่อให้อัตราการตอบสนองต่อการรักษามากกว่าร้อยละ 50 และการให้ลิเทียมอย่างเดียวมีต้นทุน-ประสิทธิผลเท่ากับการให้ลิเทียมร่วมกับ carbamazepine เมื่ออัตราการตอบสนองต่อการรักษาเท่ากับร้อยละ 45สรุป ผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การใช้ยาลิเทียมร่วมกับ carbamazepine มีต้นทุน-ประสิทธิผลที่สูงกว่าการให้ลิเทียมเพียงอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วย bipolar disorder
ที่มา
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2545, เมษายน-มิถุนายน ปีที่: 47 ฉบับที่ 2 หน้า 97-110
คำสำคัญ
Lithium, biopolar disorder, carbamazepine, cost-effectiveness, ต้นทุน-ประสิทธิผล, ลิเธียม