ประสิทธิผลของคุณภาพ haloperidol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน
กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา*
Suanprung Hospital 131 Changlor Road, Tambon Haiya, Muang District, Chiangmai 50000
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ haloperidol ขนาดสูง (10-15 มิลลิกรัมต่อวัน) กับ haloperidol ขนาดต่ำ (4-8 มิลลิกรัมต่อวัน) ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตแบบเฉียบพลันที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีนวิธีการศึกษา  เป็นการศึกษาแบบเปิด (open label study) ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง อายุระหว่าง 15-40 ปี จำนวน 40 ราย ได้รับ haloperidol ขนาดสูง (10-15 มิลลิกรัมต่อวัน) กับ haloperidol ขนาดต่ำ (4-8 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ประเมินผลการรักษาโดยใช้ Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) ผลการศึกษา  haloperidol ขนาดสูง (10-15 มิลลิกรัมต่อวัน) กับ haloperidol ขนาดต่ำ (4-8 มิลลิกรัมต่อวัน) ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการโรคจิตแบบเฉียบพลันจากการเสพแอมเฟตามีนไม่ต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยคะแนน PANSS หลังการรักษาทั้ง 2 วิธี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .0001สรุป  haloperidol เป็นยารักษาโรคจิตเภทที่ให้ผลการรักษาดี ในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตแบบเฉียบพลัน ที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีน โดย haloperidol ในขนาดต่ำให้ประสิทธิผลในการรักษาไม่แตกต่างกับการใช้ haloperidol ในขนาดสูง
ที่มา
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2545, เมษายน-มิถุนายน ปีที่: 47 ฉบับที่ 2 หน้า 111-119
คำสำคัญ
effectiveness, Haloperidol, amphetamine, psychosis, ประสิทธิผล, แอมเฟตามีน, โรคจิต