การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของโครงการสนับสนุนการผลิตยาเพื่อทดแทนการนำเข้าและสนับสนุนการส่งออก: ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, สุบุญญา หุตังคบดี*
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ
ที่มา
วารสารอาหารและยา ปี 2548, January-April ปีที่: 12 ฉบับที่ 1 หน้า 49-59