การประเมินคุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน
สมนึก วีระนรพานิช, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
Department of Obstetric & Gynaecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Rama IV Rd, Bangkok 10330, Thailand. Phone:0-2256-4288 , Fax:0-2250-1320, E-mail: fmedsby@md2.md.chula.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน และผู้ป่วยสตรีเป็นโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับสตรีที่ไม่มีภาวะทั้งสอง วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional ของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน จำนวน 180 รายที่มีอายุในช่วง 48-60 ปี (60 รายมีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน, 60 รายเป็นโรคเบาหวาน, 60 รายปกติ) ที่มาคลินิกสตรีวัยทองและคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2546 เดือนธันวาคม 2546 ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตใช้แบบสอบถาม SF-36 ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษา: ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ในแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สตรีที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินและในกลุ่มที่เป็นเบาหวานพบว่าคะแนนในทุกหัวข้อมีค่าต่ำกว่าสตรีปกติ เมี่อเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินและในกลุ่มที่เป็นเบาหวานพบว่าในสตรีที่เป็นโรคภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินมีคะแนนในส่วนของ general health, social function และ role-function emotional ต่ำกว่ากลุ่มที่เป็นเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: คุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินและกลุ่มเป็นโรคเบาหวานต่ำกว่ากลุ่มสตรีปกติอย่างชัดเจน ในเรื่อง general health, social function และ role-function emotional
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, August ปีที่: 88 ฉบับที่ 8 หน้า 1023-1027
คำสำคัญ
Overactive bladder, Quality of life, Diabetes, Thai postmenopausal women