การศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด
รัชนีพร คนชุม, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, อุบล จ๋วงพานิช*
แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
                         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดโดยรวม และรายด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด โดยวิธีสุ่มตัวอย่างจากประชากรตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 73 คน ที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิต แบบวัดคุณภาพชีวิตโดยรวม และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ                 ผลการวิจัยพบว่า1)    คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด โดยรวมอยู่ในระดับดี (X=87.71; SD ±13.98) แต่เมื่อดูเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับรายได้สำหรับซื้อของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  (X=2.80; SD = 1.24) และคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม ตามความรู้สึกของผู้ป่วยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.93; SD = 0.93) 2)    พฤตกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=89.56; SD =9.95) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ป่วยครุ่นคิดเกี่ยวกับสภาพเจ็บป่วยในปัจจุบันเป็นประจำแสดงว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านนี้ไม่ดี (X=1.49; SD = 0.53) 
ที่มา
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2541, May-August ปีที่: 6 ฉบับที่ 2 หน้า 7-16