การเปรียบเทียบภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยที่เข้ารับ การผ่าตัด lower limb ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป และแบบเฉพาะส่วน
ณัฐา ภักดีศิริวงศ์, บรรจง ครอบบัวบาน*, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
Department of Anaesthesiology, Chaiyaphum Hospital, Bannakan Rd, Maung, Chaiyaphum 36000, Thailand. E-mail: albkb@diamond.mahidol.ac.th
บทคัดย่อ
ที่มา: การเลือกชนิดของการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ให้ยาระงับความรู้สึ ก หลังจากเยี่ยมประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ยังไม่พบการศึกษาที่ศึกษาถึงอุบัติการณ์ของภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึกชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ อุบัติการณ์ของภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึกตามมาตรฐานการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน โดยใช้เข็ม spinal เบอร์ 27 และการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป ทั้งสองรูปแบบ (ใส่ท่อช่วยหายใจ และครอบหน้ากาก) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด lower limb วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาแบบ prospective, randomized, observer blind trial ในผู้ป่วยทางกระดูกและข้อจำนวน 260 ราย ที่เข้ารับการผ่าตัด lower limb ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึก แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ คือ 1) แบบเฉพาะส่วน (SA) 2) แบบทั่วไปร่วมกับการครอบหน้ากาก (GA-M) และ 3) แบบทั่วไปร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ (GA-T) และติดตามประเมินภาวะไม่พึงประสงค์ ในวันที่ 1 และวันที่ 3 หลังการให้ยาระงับความรู้สึกโดยการสัมภาษณ์ อย่างเจาะจง ผลการศึกษา: วันที่ 1 หลังการให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนมีอาการปวดหลังสูงกว่าผู้ป่วยที่ให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ผู้ ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไป มี ภาวะคลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึก 72 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแต่ละกลุ่มพบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: การให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนโดยใช้เข็ม spinal เบอร์ 27 สัมพันธ์กับการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึกต่ำกว่าการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป ดังนั้น การให้ยาระงับความรู้สึก ชนิดนี้ควรถูกเลือกใช้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด lower limb
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, July ปีที่: 88 ฉบับที่ 7 หน้า 909-913
คำสำคัญ
anesthesia, General, Orthopedic, Postanesthetic complaints, Spinal