ศึกษาเปรียบเทียบการยับยังการหลังน้ำนมของยาเม็ดคุมกำเนิดและ Bromocriptine
Anantaporn Nomrak, Kitinan Sittichai, Manee Piya-Anant, Porndara Saechua, สุพร วรพิทักษานนท์
Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand
บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบโดยวิธี randomised double blind ผลของยาเม็ดคุมกำเนิด (combined pill) และbromocriptine ในการยั บยั้งการหลั่งน้ำนมในมารดาที่ติดเชื้อเอดส์ ที่ คลอดปกติทางช่องคลอดเมื่ออายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์ จำนวน 230 ราย โดยแบ่งผู้ ป่วยเป็น 2 กลุ่มโดย 116 รายใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด และ 114 รายใช้ bromocriptine ในการยับยั้งการหลั่งน้ำนม จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 28.5 ในกลุ่มที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดและร้อยละ 25.4 ในกลุ่มที่ใช้ bromocriptine ยังมีอาการนมคัดผลที่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อาการนมคัดส่วนใหญ่ มีอาการไม่มาก ยกเว้นหนึ่งรายคิดเป็น ร้อยละ 0.9 ในกลุ่มที่ใช้ bromocriptine มีอาการนมคัดมากจนต้องใช้ยาแก้ปวด และจากผลการศึกษาไม่พบอาการแทรกซ้อนของยา แสดงให้ เห็นว่ายาเม็ดคุมกำเนิดสามารถยับยั้งการหลั่งน้ำนมได้ดี อย่างน้อยเท่า bromocriptine แต่ มีข้อดี กว่าเพราะยาเม็ดคุมกำเนิดราคาถูกและหาได้ง่ายกว่า
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2547, June ปีที่: 87 ฉบับที่ 6 หน้า 670-673
คำสำคัญ
Breast engorgement, Bromocriptine, Combined pills, HIV infected mother, Suppress lactation