ปริมาณฟลูออไรด์ที่เคลือบฟันภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจลโดยทันตแพทย์ร่วมกับการใช้ซีพีพี-เอซีพีเพสต์ด้วยตนเอง
วัชราภรณ์ ทัศจันทร์, วิลาวัณย์ วิบูลย์จันทร์*
Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจลโดยทันตแพทย์ร่วมกับการใช้ซีพีพี-เอซีพีเพสต์ด้วยตนเองกับการเคลือบฟลูออไรด์เจลเพียงอย่างเดียววัสดุและวิธีการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง อายุ 10-12 ปี จำนวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมซึ่งจะได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจลเพียงอย่างเดียว และกลุ่มทดลองจะได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจลร่วมกับทาซีพีพี-เอซีพีเพสต์ด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันบริเวณฟันตัดถาวรซี่กลางบนซ้ายและขวาตามเวลาที่กำหนด โดยจะทำการเก็บตัวอย่างผิวเคลือบฟันก่อนการเคลือบฟลูออไรด์เจล หลังเคลือบ 30 นาที และ 4 สัปดาห์ แล้วนำสารตัวอย่างที่ได้ไปวัดปริมาณฟลูออไรด์ด้วยฟลูออไรด์อิเลคโทรด และวัดปริมาณแคลเซียมด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอพชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันและค่าความลึกของผิวเคลือบฟันด้วยสถิติแมนท์วิทนีย์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05ผลการศึกษา ปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองภายหลังเคลือบฟลูออไรด์เจลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่พีน้อยกว่า 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ย ± ค่าความคาดเคลือนมาตรฐานเท่ากับ 2145.11±193.18 ส่วนในล้านส่วน และ 4172.41  ±  273.17 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันภายหลังฟลูออไรด์เจล 4 สัปดาห์ กับก่อนเคลือบฟลูออไรด์เจลในกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่ในกลุ่มทดลองจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) สรุป ซีพีพี-เอซีพีเพสต์มีผลต่อปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจลที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ที่มา
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552, May-August ปีที่: 32 ฉบับที่ 2 หน้า 113-122
คำสำคัญ
Acid-etched enamel biopsy, CPP-ACP paste, Enamel fluoride uptake, Fluoride gel, กรดกัดผิดเคลือบฟัน, ซีพีพี-เอสซีพีเพสต์, ฟลูออไรด์ที่เคลือบผิวฟัน, ฟลูออไรด์เจล