ผลของยาหยอดตาปฏิชีวนะผสมในการรักษาต่อมไขมันใต้เปลือกตาอักเสบ (กุ้งยิง) ภายหลังการผ่าระบายหนอง: การศึกษาแบบทดลองชนิดมีกลุ่มควบคุมและสุ่มแยกกลุ่ม
ขนิษฐา วชิรเสรีชัย, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล*
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.
บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาหยอดตาปฏิชีวนะผสม กับ ยาหยอดตาที่ไม่มี ส่วนของยาปฏิชีวนะในการรักษาต่อมไขมันใต้เปลือกตาอักเสบ (กุ้งยิง) ภายหลังการผ่าระบายหนอง โดยเป็นการศึกษาแบบทดลองชนิดมีกลุ่มควบคุมและสุ่มแยกกลุ่มโดยปิดบังชนิดของการรักษาแก่ผู้ป่วยและผู้วิจัย เริ่มทำการศึกษาเดือนมิถุนายน 2545 ถึง พฤษภาคม 2546 ในผู้ป่วยโรคกุ้งยิงซึ่งไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าระบายหนองที่ห้องตรวจจักษุวิทยา ผู้ป่วยถูกสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาหยอดปฏิชีวนะ ส่วนอีกกลุ่มได้รับยาน้ำตาเทียมซึ่งมีส่วนผสมเหมือนกับยากลุ่มแรกแต่ไม่มียาปฏิชีวนะ ระดับความเจ็บ ขนาดของก้อน และระยะเวลาของการหายจากโรค ก่อนและหลังการรักษาถูกนำมาวิเคราะห์ การศึกษานี้รวบรวมผู้ป่วยได้กลุ่มละ 14 คน ผู้ป่วยหายไประหว่างการศึกษาในกลุ่มแรก 2 คน กลุ่มหลัง 3 คน หลังวิเคราะห์ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลของการรักษา ดังนั้นการให้ยาหยอดตาปฏิชีวนะผสม ไม่มีผลต่อการรักษาโรคกุ้งยิงภายหลังการผ่าระบายหนองเมื่อเทียบกับยาหยอดตาที่ไม่มีส่วนของยาปฏิชีวนะ
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2548, May ปีที่: 88 ฉบับที่ 5 หน้า 647-650
คำสำคัญ
Antibiotic, Artificial tear, Hordeolum, Incision and curettage