การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล
วิภู กำเหนิดดี, อารมย์ ขุนภาษี, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง*, ไกรวัชร ธีรเนตร
Department of Physical Rehabilitation Medicine, Pramongkutklao Hospital, Pramongkutklao College of Medicine
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟีนอลและเอธานอล ที่ใช้ในการรักษาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กระดกข้อเท้าลงในผู้ป่วยสมองพิการรูปแบบการวิจัย: Double-blinded, randomized clinical trial สถานที่ทำการวิจัย: กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากลุ่มที่ถูกทำการวิจัย: ผู้ป่วยสมองพิการ 27 ราย เด็กชาย 18 ราย เด็กหญิง 9ราย อายุเฉลี่ย 89.2 เดือน แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มวิธีการ: กลุ่มที่ 1 จำนวน 14 ราย รักษาโดย 5% ฟีนอล กลุ่มที่ 2 จำนวน 13 ราย รักษาด้วยเอธานอล รักษาการหดเกร็งด้วยวิธี motor point block วัดผลโดยการให้คะแนน Modified Ashworth Scale (MAS) และพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเท้าโดยใช้แรงของผู้ตรวจ (PROM) ติดตามผลการรักษาทันทีหลังฉีด หลังฉีด 7 วัน, 28 วัน และ 84 วันผลการวิจัย: ทั้ง 2 กลุ่มมีผลการรักษาดีขึ้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่ติดตามผล ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงเวลาติดตามผล 28 วัน ส่วนการวิเคราะห์ทางสถิติในช่วง 29-84 วัน เนื่องจากมีข้อจำกัดของข้อมูลทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ผลสรุป: ในเบื้องต้นฟีนอลและเอธานอลให้ผลการรักษาดที่ดีในการลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อน่อง ในผู้ป่วยสมองพิการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการศึกษาควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และติดตามผลการรักษาที่นานขึ้น
ที่มา
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปี 2546, January ปีที่: 12 ฉบับที่ 3 หน้า 113-121
คำสำคัญ
Spasticity, Ethanol, block, Cerebral, Motor, palsy, point