ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Aromatase inhibitors ในการใช้เป็นฮอร์โมนรักษาเสริมสำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก
สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์, นพดล โสภารัตนไพศาล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยาฮอร์โมนชนิดใหม่ Aromatase inhibitors ได้แก่ Anastrozole, Letrozole, และ Exemestane โดยเปรียบเทียบกับ Tamoxifen ซึ่งเป็นยามาตรฐานในการรักษาเสริมหลังการผ่าตัดสำหรับมะเร็งเต้านมระยะแรกในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่ hormone receptors ให้ผลบวก ภายใต้มุมมองของระบบประกันสุขภาพและของสังคม อาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนรวมและประสิทธิผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 15 ปีจากการจำลองการดำเนินของโรคด้วยตัวแบบมาร์คอฟ (Markov model) การคำนวณอัตราส่วนของส่วนต่างต้นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) ซึ่งเป็นมาตรวัดหลักในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลต้นทุนทางตรงด้านสุขภาพจากการใช้ทรัพยากรในบริบทการรักษาพยาบาลของไทย สำหรับข้อมูลด้านประสิทธิผล อาศัยจากรายงานการทดลองทางคลินิกแบบ randomized controlled trial ในต่างประเทศ 3 การศึกษา ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้อัตราลด 3% ต่อปีสำหรับค่าในอนาคตของต้นทุนและคุณภาพชีวิต พบว่า การใช้ Aromatase inhibitors ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการรักษาการกลับเป็นซ้ำและการลุกลามของโรคเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ ตั้งแต่ 16,708 บาท (Anastrozole); 31,935 บาท (Letrozole) ถึง 48,756 บาท (Exemestane) แต่มีต้นทุนในส่วนของยารักษาเสริมและการตรวจตามปกติเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 112,211 บาท (Letrozole); 163,172 บาท (Exemestane) ถึง 271,099 บาท (Anastrozole) โดยสรุป Anastrozole, Letrozole, และ Exemestane ทำให้อายุของผู้ป่วยยืนขึ้น 0.14, 0.18, และ 0.28 ปี ตามลำดับ โดยแลกกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (ICER) ต่อ 1 ปีของชีวิตที่มีคุณภาพสมบูรณ์ (QALY) ในมุมมองของระบบประกันสุขภาพ เป็นเงิน 1,455,528 บาท; 406,346 บาท, และ 342,842 บาท ตามลำดับ หรือ ในมุมมองของสังคม เป็นเงิน 1,452,940 บาท; 442,386 บาท, และ 339,992 บาท ตามลำดับ การใช้ Aromatase inhibitors มีโอกาสที่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการไม่ใช้ เมื่อผู้จ่ายเต็มใจที่จะจ่ายเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1.52 ล้านบาทต่อ 1 QALY สำหรับ Anastrozole; 4.2 แสนบาทต่อ 1 QALY สำหรับ Letrozole หรือ 3.6 แสนบาทต่อ 1 QALY สำหรับ Exemestane
ที่มา
ปี 2548
คำสำคัญ
Cancer, cost-effectiveness, ต้นทุน-ประสิทธิผล, มะเร็งเต้านม, inhibitors, Breast, therapy, MARKOV, MODEL, Adjuvant, Anatrozole, Aromatase, Early-stage, Exemestane, hormonal, Letrozole, ตัวแบบมาร์คอฟ, มะเร็งเต้านมระยะแรก, ฮอร์โมนรักษาเสริม