ต้นทุนและประสิทธิผลของการดูแลผูป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, มานิต คงแป้น
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ต้องการเปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยนอก โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ รักษาแบบผู้ป่วยนอกอย่างเดียว รักษาแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้าน เฉพาะในเขตโรงพยาบาล รักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองและมีการเยี่ยมบ้าน โดยเปรียบเทียบต้นทุนของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและต้นทุนโดยรวม และประสิทธิผลของการรักษา   การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลแสดงให้เห็นว่าการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่ศูนย์แพทย์มีต้นทุนประสิทธิผลดีที่สุด รองลงมาคือการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชและมีการเยี่ยมบ้านโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชโดยไม่มีการเยี่ยมบ้านตามลำดับ ทั้งในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ที่มา
ปี 2539