การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
ถนอมศักดิ์ ทองมั่น
Narin Hiransuthikul
บทคัดย่อ
ศึกษาการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยเอดส์ ศึกษาในช่วงเดือน ธันวาคม 2547-มกราคม 2548 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 169 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเอง และแบบวัดคุณภาพชีวิต (MOS-SF 36) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (71%) มัธยฐานของอายุเท่ากับ 36 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (34.3%) การศึกษาระดับประถมศึกษา (43.8%) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ จากเพศสัมพันธ์ ชนิดต่างเพศ (71%) มัธยฐานของระยะเวลาที่เข้ารับการดูแลในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เท่ากับ 5 เดือน และได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ (78.1%) การดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี (87.6%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การประกอบอาชีพเดิม รายได้เดิม อาการทางร่างกายที่เป็นปัญหา การยอมรับของครอบครัว และความเอาใจใส่ของบุคลากร/ผู้ดูแล คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี (65.7%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อาการทางร่างกายที่เป็นปัญหา บุคคลที่ผู้ป่วยเอดส์เคยพักอาศัยอยู่ด้วยเดิม ความเอาใจใส่ของบุคลากร/ผู้ดูแล และยังพบว่า การดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการ จัดบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป
ที่มา
M.Sc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547
คำสำคัญ
care, Patients, AIDS, (Disease)