การศึกษาประสิทธิผลของการเย็บขอบแผลด้วยเทคนิคมาซูเปียไรเซชั่นในการผ่าตัดรักษาฝีคัณสูตรเรื้อรังเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน
ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
Jule Namchaisiri
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบวิธีการผ่าตัด fistulotomy และ fistulotomy with marsupialization โดยดูจากความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ความเจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระครั้งแรกจำนวนยาแก้ปวดที่ใช้และภาวะแทรกซ้อน รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงทดลองทางคลินิกโดยการสุ่ม สถาที่ทำการวิจัย: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิธีการศึกษา: ผู้ป่วย simple fistula in ano 50 ราย ที่เข้าตามเกณฑ์การศึกษา จะได้รับการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีสุ่มคือ กลุ่มหนึ่งได้รับการผ่าตัด fistulotomy เพียงอย่างเดียวและอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการผ่าตัด fistulotomy with marsupialization ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดด้วยวิธีการแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน และมีการประเมินระดับความเจ็บปวด โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้กรอกในวันที่ 1,5,5 และ 14 หลังผ่าตัด และหลังจากการถ่ายอุจจาระครั้งแรก นอกจากนั้นจำนวนยาแก้ปวดที่ใช้รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จะได้รับการประเมินระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม ผลการศึกษา: ความเจ็บปวดแผลหลังผ่าตัดในแต่ละวันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างของความเจ็บปวดแผลหลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มการรักษาทั้งสอง มีผู้ป่วย 13 คนในกลุ่ม fistulotomy และผู้ป่วย 4 คนในกลุ่ม fistulotomy with marsupialization ขอยาแก้ปวดชนิดฉีด (Pethidine) เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.017) สำหรับความเจ็บปวดแผลหลังการถ่ายอุจจาระครั้งแรกจำนวนยาแก้ปวยที่กิน (paracetamol) และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่มีผู้ป่วยในกลุ่มใดเกิดปัญหาเรื่องการกกลั้นอุจจาระหลังผ่าตัด สรุป: การผ่าตัดด้วยวิธี fistulotomy with marsupialization ได้ผลการรักษาที่ดีและมีความปลอดภัย ดังนั้นวิธีนี้จึงควรเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษา
ที่มา
M.Sc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548