การใส่ไลโดเคนในช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยทำหมันหลังคลอด
ชูศรี พิศลยบุตร
จิตร สิทธิอมร
บทคัดย่อ
ศึกษาว่าการใส่ยาชาไลโดเคนลงในช่องท้องขณะผ่าตัดทำหมันผู้ป่วยหลังคลอด จะลดความเจ็บปวดลงได้มากน้อยเพียงใด และมีอาการแทรกซ้อนจากการใส่ยานี้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับการฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเนื้อที่เคยใช้ การศึกษานี้ทำในผู้ป่วย 80 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยการสุ่มตามแผนการวิจัยแบบ factorial โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม จะได้รับยาหลอก 2 ชนิด คือ น้ำเกลือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และน้ำเกลือใส่เข้าช่องท้องจำนวน 1:5 และ 80 มล. ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 จะได้รับมอร์ฟีนฉีดเข้ากล้าม กลุ่มที่ 3 จะได้รับยาชา 0.5% ไลโดเคนใส่เข้าช่องท้อง 80 มล. และกลุ่มที่ 4 จะได้รับทั้งมอร์ฟีนและยาชา การประเมินผลความเจ็บปวดโดยให้ผู้ป่วยบอกเป็นคะแนนซึ่ง 0 หมายถึง เจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะปวดได้ พบว่าคะแนนเจ็บปวดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.3, 7.6, 2.7 และ 1.5 ในกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่ม 1 และ 2 กับกลุ่ม 3 และ 4 (P 0.001) แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 หรือกลุ่ม 3 กับกลุ่ม 4 ระดับยาชาในเลือดอยู่ในระดับต่ำ และไม่พบอาการแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่สำคัญ การศึกษานี้แสดงว่าการใส่ยาไลโดเคนลงในช่องท้อง สามารถระงับปวดจากการผ่าตัดได้ดี ในขณะที่การฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเนื้อไม่ได้ผล ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีระงับปวดที่ใช้ง่ายได้ผลดีและมีความปลอดภัย
ที่มา
M.Sc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
คำสำคัญ
Lidocaine, Injections, (Birth, control), Intraperitoneal, Sterilization