การวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลของโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร
นุชศรา โฆษิตเกษม
Siripen Supakankunti
บทคัดย่อ
ภาควิชาทันตกรรมชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนช่วยให้บริการทันตกรรมป้องกันแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาทันตกรรมในชุมชนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในระหว่าง พ.ศ. 2538-2543 การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลองในการทดสอบความแตกต่างระหว่างเด็ก 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนจากโครงการนี้ เปรียบเทียบกับเด็กอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนจากโครงการนี้ วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลของโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคา เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นโครงการในระดับชุมชน ศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการเคลือบหลุมและร่องฟัน การอมฟลูออไรด์ การขัดฟันด้วยผงขัดฟัดผสมฟลูออไรด์ การบูรณะและป้องกันฟันผุด้วยเรซิน และการให้การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลอนามัยในช่องปากรายปีเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับบริการใดๆเลยจากโครงการนี้ การศึกษานี้วัดผลลัพธ์จากความแตกต่างของการเพิ่มขึ้นองค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ในฟันถาวร ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของเด็กอายุ 11-12 ปี ในกลุ่มทดลอง มีค่า 1.60 เทียบกับ 1.993 ในกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นอกจากนั้นเด็กในกลุ่มทดลองมีค่าฟันผุ ถอน อุด น้อยกว่า กลุ่มควบคุมร้อยละ 19.72 อย่างไรก็ตาม การลดลงของฟันผุคิดเป็นร้อยละ 23.59 เท่านั้น นอกจากนี้แล้วในด้านของผู้ให้บริการ ต้นทุนเฉลี่ยตลอด 5 ปีต่อเด็กนักเรียนหนึ่งคนเท่ากับ 2,298.02 บาทโดยแบ่งเป็นต้นทุนลงทุน (capital cost) 1,509.84 (ร้อยละ 65.70) และต้นทุนดำเนินการ (recurrent cost) 788.18 บาท (ร้อยละ34.30) ...
ที่มา
M.Sc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548