การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
NOPPAWAN PUKPOBSUK
Junya Pattaraarchachai
บทคัดย่อ
The purposes of this study were to determine the logistic regression models of quality of life in End Stage Renal Disease (ESRD) patients on hemodialysis (HD) and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), to estimate the parameters, and to compare the quality of life between HD and CAPD patients. Questionnaires which were modified from Hays et al. were used for collecting data from forty-three CAPD patients at Rajvithi Hospital and Pramongkutklao Hospital between November 1999 and May 2000, and eighty-six HD patients at Rajvithi Hospital and Priest Hospital between June and August 2000. In this study, quality of life is divided into four components: health, feeling on changing of life after contracting disease, quality of life after adjustment and satisfaction with care. Logistic regression analysis was used to determine the fitting models in each component and estimate the parameters. There were six important variables appearing in these models which were related to the higher quality of life: age below 60 years, higher education level, available subsidy, without comorbidity, without hospitalization and HD treatment modality. The patients who had low family income reported a high degree of satisfaction with care. In addition, the results showed that the HD patients had better probabilities of good quality of life than CAPD patients in all components.
ที่มา
M.Sc. BIOSTATISTICS มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544
คำสำคัญ
End, Hemodialysis, renal, stage, of, CAPD, Quality, disease, life, esrd, CONTINUOUS, AMBULATORY, DIALYSIS, HD, PERITONEAL