การประเมินต้นทุนและผลได้ทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
อำไพ อินทรจันทร์
บทคัดย่อ
ที่มา
การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546