การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
สมบัติ กัญญาพันธ์
ARAYAN TRANGARN
บทคัดย่อ
The purpose of this research is to compare the cost effectiveness of two Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgical procedures: the On Pump CABG procedure and Off Pump CABG procedure (OPCAB). The data collection was performed in one Bangkok private hospital over 2 years, between March, 2001 and March, 2003. The methodology is both quantitative and qualitative. The sample study group comprised patients with similar pre-operative histories and was divided into high risk and low risk groups respectively. Results revealed that the average hospitalization cost for the On pump CABG procedure was 590,522.47 baht, and 550,000.99 baht for the OPCAB. The hospitalization cost for the On Pump CABG procedure with the low risk group was 460,348.16 baht, and 1,278,584.30 baht for the high risk group. The hospitalization cost of the OPCAB with low risk group was 479,559.22 baht and 869,566.12 baht for the high risk group. The effectiveness of both operative treatment procedures was very similar, except that the quality of life score relating to general health status postoperatively was higher in OPCAB patients. The qualitative results show that elderly patients need more care and management postoperatively. These findings suggest that the OPCAB procedure is safe for Thai patients, involves lower hospitalization costs, especially for high risk patients, is more effective and results in better quality of life postoperatively.
ที่มา
M.A. MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES (S) คณะ FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
คำสำคัญ
effectiveness, Cost, CABG, OPCAB