การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาไข้มาลาเรียในสถานีอนามัย
ฉวีวรรณ ทิมา
PROF. SOMKID KAEWSONTHI
บทคัดย่อ
 
ที่มา
วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536
คำสำคัญ
Health, effectiveness, malaria, Cost, center, MICROSCOPES, VILLAGE