การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้และต้นทุน-ประสิทธิผลการใช้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื่อเอชไอวี ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
รัชนีกร คำหล้า
Sonsak Thamthitiwat
บทคัดย่อ
The purpose of this study was to determine the cost- benefit and cost effectiness analysis of isoniazid for tuberculosis prevention among HIV-infected persons at the Tuberculosis Control Center 10 Chaing Mai, in the fiscal year of 1996 and 1997. The study from the provider's and patient;s viewpoints was conducted : cost as well as quality of life data were collected retrospectively by using record form and interview schedule that were developed by the investigator. The total cost of the revenue producing cost center and non- revenue producing cost center by direct allocation method.The result revealed that cost-effectiveness ratio of isoniazid prophylaxis was 31,745.13 baht per tuberculosis case averted and its net benefit was 302,255.90 baht per case. Sensitivity analysis found that if the compliance and the prevalence of tuberculosis among HIV-infected pateints was to reduce or increase the cost-effectiveness  ratio and net benefit would changed accordingly.It is suggested that the implementation of the tuberculosis chemoprophylaxis for HIV-infected persons be continued. The program should also be expanded to well-equipped health service facilities. The development of management guideline, particularly concerning continuous care, follow-up of patients and evaluation, are crucial for the success of the program.
ที่มา
Master of Public Health มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542
คำสำคัญ
effectiveness, Cost, Tuberculosis, HIV, Prevention, BENEFIT, isoniazid