การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเรณูนครและสถานีอนามัยเรณูนคร อำ เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
มนู ชัยวงศ์โรจน์
ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, รศ. ดร. เรณู สุขารมณ์, รศ.ดร. ชุติมา สุรรัตน์เดชา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลระหว่างการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชนกับการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัย รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัย แบบกึ่งทดลองและการวิจัยแบบสำ รวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่ขึ้นทะเบียนคลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเรณูนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินจำ นวน 150 คนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลและอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยโดยผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่กำ หนด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสำ รวจ ความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่มีต่อการมารับบริการที่สถานีอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย เปรียบเทียบต้นทุนรวมของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย วิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าระดับฮีโมโกลบินที่มีนํ้าตาลเกาะ แบบศึกษากลุ่มเดียววัด 2 ครั้ง โดยทดสอบทางสถิติด้วยแพร์ ที - เทส และวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานระหว่างสถานบรกิ ารโดยวดั ประสทิ ธิผลจากอตั ราส่วนของความสำเร็จและความล้มเหลวของการรักษาผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่มีต่อการมารับบริการที่สถานีอนามัยอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก (2) ต้นทุนรวมของการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยตํ่ากว่าระดับโรงพยาบาล (3) ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยดีกว่าในโรงพยาบาล นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยระดับ ฮีโมโกลบินที่มีนํ้าตาลเกาะของกลุ่มตัวอย่างขณะรับบริการที่สถานีอนามัยลดลงเมื่อเทียบกับขณะรับบริการในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.05) และ(4) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัย ดีกว่าในโรงพยาบาล ข้อเสนอแนะ (1) ควรนำ ผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายในการถ่ายโอนอำ นาจหน้าที่การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลชุมชนสู่สถานีอนามัย (2) ควรศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานระหว่างสถานบริการหลายพื้นที่ในระดับกว้างและ/หรือในระยะเวลายาวนานขึ้น (3) ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลระหว่างสถานบริการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ
ที่มา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ - ปี 2544
คำสำคัญ
Cost-effectiveness analysis, DIABETES MELLITUS PATIENTS, NAKORNPANOM