บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) A Comparison of Artesunate Alone with Combined Artesunate and Quinine in the Parenteral Treatment of Acute Falciparum Malaria Kamolrat Silamut, Nicholas J. White, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Wirongrong ChierakulAffiliations
2544 (2001) Lidocaine versus Plain Saline for Pain Relief in Fractional Curettage: A Randomized Controlled Trial Puchong Likittanasombut, บุญศรี จันทร์รัชชกูล*, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, ยงยุทธ เหราบัตย์
2544 (2001) คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, ธนกรณ์ งามเชวง*
2544 (2001) การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ BONE WAX ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา, วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, สดับพร เกษชนก, สิทธิพร บุณยนิตย์, สุจิตรา มหาแสน, เกศรินทร์ ผือโย
2544 (2001) Long-Term Follow-Up of HIV-1–Infected Thai Patients Immunized with Remune Monotherapy W. Sukeepaisarncharoen, V. Churdboonchart, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, S. Rugpao, V. Chandeying, W. Sirawaraporn, D. Carlo, R.B. Moss
2544 (2001) ผลของฮอร์โมนทดแทนต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระดู กฤต วานิศวณะทอง, มานิต ศรีประโมทย์, อังคณา พงศ์ผาติโรจน์*
2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชของยาบูพรีนอร์ฟิน และยาเมเพอริดีน จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
2544 (2001) ต้นทุนและประสิทธิผลของศูนย์การแพทย์เขตเมืองนครราชสีมา: กรณีศึกษาของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, Manit Kongpan, รุจิรา มังคละศิริ, มานิต คงแป้น, รุจิรา มังคละศิริ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการหลุดของถ้วยและภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศระหว่างวิธีลดความดันแบบช้าและแบบเร็ว จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, เกษม แก้วเกียรติคุณ, ไพบูลย์ เจริญชัยนนท์
2544 (2001) เปรียบเทียบผลของการดึงคอโดยใช้ชุดดึงคอกับการดึงโดยใช้ผ้าขนหนูต่อการยืดยาวออกของกระดูกคอ ธนวัลย์ เตชทรัพย์อมร, สวง จงศิริ, ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพร
2544 (2001) เปรียบเทียบการรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (แผลร้อนใน) โดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันผสมในออร่าเบส กับการใช้ออร่าเบสเป็นกลุ่มควบคุม (การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3) Bunthid Kitchanapanich, Chaweewan Prucksunand*, Korakotch Prucksunand, Suwat Wimolwattanapun
2544 (2001) การเปรียบเทียบยาไมโสพรอสตอลรับประทานและยาไดโนโพรสโตนเหน็บช่องคลอดในการชักนำการคลอด สาธิต ปิงสุทธิวงศ์
2544 (2001) ผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยภายภาพบำบัดร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพียงอย่างเดียว ประจวบ มงคลศิริ
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2542 อรวรรณ นิ่มอนุสสรณ์กุล, สรวิชญ์ เชิญผึ้ง, วิไลพรรณ ศรีตระกูล, สะอาด สุขโพธิ์เพชร*
2544 (2001) A Randomized, Open-Label, Comparative Trial of Zidovudine Plus Lamivudine Versus Zidovudine Plus Lamivudine Plus Didanosine in Antiretroviral-Naive HIV-1-Infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand*, Eugene D. Kroon, Surapol Suwanagool, Kiat Ruxrungtham, Nongluk Yimsuan, Areerat Sonjai, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Surapee Tiangrim, Nadine Pakker, Chaiyos Kunanusont, Joep M. Lange, David A. Cooper, Praphan Phanuphak
2544 (2001) Cost-Effectiveness of Using Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors to Slow Nephropathy in Normotensive Patients with Diabetes Type II and Microalbuminuria Kitima Yathavong, Oranee Tangphao, Pirom Kamolratanakul, Siripen Supakankunti, เทพ หิมะทองคำ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, สมชาย เอี่ยมอ่อง*
2544 (2001) Cost-Effectiveness and Sustainability of Lambdacyhalothrin Treated Mosquito Net in Comparison to DDT Spraying for Malaria Control in Western Thailand Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul*, Piyarat Butraporn
2544 (2001) ผลของยาเดลาพริลและยาแมลนิดิฟินต่อระดับอัลบูมินในปัสสาวะและการทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไมโครอัลบูมินยูเรียและความดันโลหิตปกติ P. , Phongwiratchai , S. , Serirat , ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, ภัทราพร ก้อนทอง, สุกัญญา พงศ์วิรัตน์ไชย
2544 (2001) การเปรียบเทียบการตรวจพบเซลล์ปากมดลูกส่วนในของสตรีวัยหมดระดู โดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลีกับการใช้ไม้ปาดอย่างเดียว วรรณพร ตังคนิวาส, สธน บุญลิขิต*, อากาศ พัฒนเรืองไล
2544 (2001) Choice Operation for the Prevention of Recurrent Esophageal Varices Bleeding: A Decision Amalysis (Excluding Liver Tramsplantaion and Tips) Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai
ปี ชื่อ ผู้แต่ง