บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยนอกภายหลังการส่องกล้องทางนรีเวชกรรม โดยการให้ยาสลบไทโอเพนธัล - ไนตรัสออกไซด์ เปรียบเทียบกับโปรโปฟอล - ไนตรัสออกไซด์ และเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำโดยใช้โปรโปฟอล Paramee Thongsuksai, ละเอียด นะหีม, ลักษมี ชาญเวฃชช์, สิริกุล กิจศิริกุล
2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย พยนต์ หาญผดุงกิจ*, อัญชลี ตริตระการ
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทย, การศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬ่าลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร, นารา ผริตโภคี*
2544 (2001) WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care Alain Pinol, Allan Donner, Ana Langer, Gilda Piaggio, Guillermo Carroli, Gustavo Nigenda, Guy Hutton, Hassan Ba’aqeel, Heinz Berendes, José Miguel Belizán*, José Villar, Julia Fox-Rushby, Leiv Bakketeig, Miranda Mugford, Per Bergsjø, Pisake Lumbiganon, Ubaldo Farnot, Yagob Al-Mazrou
2544 (2001) EMLA cream และ intraperitoneal lidocaine เพื่อการระงับปวดจากการทำหมันหลัง Apidechakul P, Latthikaviboon U, Limsakul A, Parakkamodom S, Permpolprasert L, Petchpaisit N*, Santivarangkana T, Sirilertmekasakul P, Visalyaputra S
2544 (2001) ผลของ IV atropine ก่อนนำสลบในการป้องกันอุบัติการณ์ และความรุนแรงของ oculocardiac reflex จากการผ่าตัดกล้าม Dirivannasandha P, Khempila J, Srisawasdi S*
2544 (2001) ประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลือด จารีย์ บันสิทธิ์, ปรียานุช แย้มวงษ์, มาลี บรรจบ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, สมศักดิ์ สินเสถียรพร*, สุชาดา ชัยขจรภัทร์, อัญชลี อมรรัตน์, อุบล บุญรอด, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
2544 (2001) การศึกษาประสิทธิผลของครีมน้ำมันตะไคร้ในการรักษาโรคกลาก ทวีศักดิ์ สุนทรธรศาสตร์, พรพรรณ ห้าวหาญ, พรรณแข มไหสวริยะ*, รัมภา หลินปิยวรรณ์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ไฉน เหมือนประสาท
2544 (2001) A Long-term Study on the Efficacy of A Herbal Plant, Orthosphon Grandiflorus, and Sodium Potassium Citrate in Renal Calculi Treatment Amorn Premgamone*, Chalida Apinives, Narumon Sinsupan, Pote Sriboonlue, Srinoi Maskasem, Watana Disatapornjaroen
2544 (2001) Clinical Trial of Halofantrine with Modified Doses for Treatment of Malaria in the Hospital for Tropical Diseaes John Horton, Kobsiri Chalermrut, Nuntaporn Phophak, Pratap Singhasivanon, Sombat Treeprasertsuk, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, Wongphan Kaivipakbanyai, Dennis Kyle, Sornchai Looareesuwan*
2544 (2001) A Comparative Trial of Albendanole Alone versus Combination of Albendazole and Praziquantel for Treatment of Trichuris Trichiura Infection Chanathep Pojjaroen-anant, Chukiat Sirivichayakul*, Kriengsak Limkittikul, Krisana Pengsaa, Pataraporn Wisetsing, Pornthep Chanthavanich, Rangson Praevanit
2544 (2001) Endotracheal Intubation with Thiopental/Succinylcholine or Sevoflurane-Nitrous Oxide Anesthesia in Adults: A Comparative Study อริศรา เอี่ยมอรุณ*, Chatchai Prechawai, Jutarat Anusit, Kanchana Somcharoen, Onanong Chaiyaroj, ศิริพร ปิติมานะอารี
2544 (2001) Comparison Between Closed Reduction with Percutaneous Pinning and Open Reduction with Pinning in Children with Closed Totally Displaced Supracondylar Humeral Fractures: A Randomized Controlled Trial กมลพร แก้วพรสวรรค์
2544 (2001) Efficacy of Single Daily Dosage of Methimazole vs. Propylthiouracil in the Induction of Euthyroidism Mayuree Homsanit, สุทิน ศรีอัษฎาพร, สาธิต วรรณแสง, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิชาต วิชญาณรัตน์
2544 (2001) Comparison of the Effect of Rocuronium and Pancuronium for Precurarization Technique : A Randomized Controlled Trial Jariyawisut S, Niyompan U, Phengsrakes N*, Poomsawat S, Simajareuk S, Thienthong S
2544 (2001) Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W*, Sirinan C, Tiapanit P
2544 (2001) Antiemetic Effect of Intramuscular Ephedrine in Cesarean Section under Spinal Anesthesia Chau-In W*, Huaoharn H, Srimuang T
2544 (2001) The Incidence of Transient Neurologic Symptoms (TNS) after Spinal Anesthesia : A Comparison Between 5% Hyperbaric Lidocaine and 0.5% Hyperbaric Bupivacaine Prasitdamrong S, Punjasawadwong Y*, Srisawang S
2544 (2001) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2544 (2001) HIV-seropositive Results, Health-related Quality of Life, and Social Support: A 24-week Prospective Study in Thailand Srisurapanont M., Sambatmai S., Jarusuraisin N.
ปี ชื่อ ผู้แต่ง