บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2566 (2023) การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกเท้าหักในระยะต้นด้วยวิธการผ่าตัดแบบเปิดแผลมาตรฐานกับวิธีการส่องกล้อง อดิกันต์ ว่องวานิชวัฒนะ
2566 (2023) ผลของการหยุดยา trihexyphenidyl ต่อการรับรู้ คุณภาพชีวิต และอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท: การวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณัฐธิิดา เวทนาสุข, สมชาย สุริยะไกร*
2566 (2023) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบภายใต้การดมยาสลบแบบวันเดียวกลับ เมธัส อรัญนารถ
2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาเหน็บถ่าย (Bisacodyl) ร่วมกับยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ (Metoclopramide) กับการไม่ได้รับยาในผู้ป่วยภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้อง สุกัญญา วิริยโกศล, เนตรชนก ศรีทุมมา*
2566 (2023) Single-dose intravenous nefopam on postoperative catheter-related bladder discomfort in patients undergoing transurethral resection of prostate: a randomized, double-blind placebo-controlled trial Fa-Ngam Charoenpol, Nutchanok Khampitak, Charinee Aimnang, Kachit Pachirat, วิเชียร ศิริธนะพล, Ukrit Rompsaithong, Pakorn Kiatsopit, Supanut Lumbiganon*
2566 (2023) Health-related Quality of Life in Children and Adolescents with Graves’ Disease Pontipa Engkakul*, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
2566 (2023) Effect of Proximal Oxygen Adding to a Bag Valve Mask with a Mechanical Filter in Healthy Volunteers: A Randomized Crossover Trial จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Gorranit Thummata, Kittiya Srisitpisarn, ธนิต วีรังคบุตร, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
2566 (2023) Early Elective Replacement of Umbilical Venous Catheter with Peripherally Inserted Central Catheter to Reduce Central Line-Associated Blood Stream Infections in Premature Infants: A Randomized Trial Suparanan Phumyeesoon, Pichaya Thanomingh*
2566 (2023) The Effect of Zingiber cassumunar (Phlai Capsule) on Bronchial Hyperresponsiveness in Asthmatic Patients: A Randomized Controlled Trial Junprateepsuda Dulpinjithamma, Narongkorn Saiphoklang*, Sira Nanthapisal, ประภาศรี กุลาเลิศ, อรพรรณ โพชนุกูล
2566 (2023) Effect of Short Duration Used of Active Prewarming for Preventing Hypothermia in Non-Anesthetized Volunteer: A Randomized-Controlled Trial Pathawat Plengpanich, Chanapat Charoensuk, ศรินญา จันทะวงศ์, Saranyoo Nonphiaraj*, Supattra Prasongdee, Chakthip Suttinarakorn, Thitinuch Ruenhunsa, Apinya Kittiponghansa
2566 (2023) Efficacy and Safety of Cream Containing Dipotassium Glycyrrhizinate, Vaccinium myrtillius, Epigallocatechin Gallatyl Glucoside, and Tamarindus indica Compared with Triamcinolone Acetonide Cream in Eczema and Psoriasis Siriwan Palawisuth, Jidapa Triwatcharikorn, Thitiwut Hu, Sasipa Jaruchanapongtorn, Nutjira Cheyasak*
2566 (2023) Calcium and Aspirin Supplementation for Prevention of Pre-eclampsia in Moderate to High-Risk Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Pat Gann Leelaamornvichet*, Siriporn Trainak
2566 (2023) Efficacy of Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Before Cesarean Section in Placenta Previa: A Randomized Double Blind Control Trial Supakorn Chaiyakarn*, Thitikarn Lerthiranwong
2566 (2023) Quality of Life of Psoriatic Patients Assessed by SF-36 in Rajavithi Hospital Onsiri Serirat
2566 (2023) Comparing the Efficacy and Success Rate of Radial Artery Approach under Ultrasound Guidance and Palpation Technique for Coronary Intervention at Central Chest Institute of Thailand Kamonrat Thongplung*, Chanikarn Kanaderm, Thamarath Chantadansuwan
2566 (2023) Effectiveness of Mindfulness and Self-Regulation Program on Healthcare Behaviors among Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial Paweena Kanyapila, Saran Pimthong, Patrawut Intarakamhang, Ungsinun Intarakamhang*
2566 (2023) Costs and Healthcare Resource Utilization of Inpatients with Acute Ischemic Stroke Thitiya Khongmee, Sukrisd Koowatanatianchai, Phatsakorn Onnim, Nattanichcha Kulthanachairojana*
2566 (2023) การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาการหลุดของสายสะดือ ระหว่างเช็ดสะดือด้วยแอลกอฮอล์ คลอเฮกซิดีนและแอลกอฮอล์ และคลอเฮกซิดีน ณัฏฐากร วงศ์สุรินทร์
2566 (2023) Impact of post-meal spot marching exercise in individuals with type 2 diabetes mellitus:A randomized clinical trial พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์*, Patcharin Kumsong, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, รวยริน ชนาวิรัตน์
2566 (2023) ผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอ็นไซม์ Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase ต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาภาวะบิลลิรูบินสูงในทารกแรกเกิด การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. ศุภมาศ ศุภบรรพต*, เพ็ญวดี ภาคพิบูลย์, ธนีพร อินทรา, ธาวิน รัตนะพิสิฐ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง