ทิงเจอร์เบนซอยน์ช่วยให้แผ่นกาวใสที่ปิดทับสาย epidural ติดได้ดีขึ้นในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช
วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, จิรัศยา ชูอ่องสกุล, ปิยะวดี รุ่งมลคลทรัพย์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, สหัสา หมั่นดี, มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, สุวิทย์ สุนทรินคะ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทย
บทคัดย่อ
บทนำ: การที่แผ่นกาวใสไม่แนบกับผิวหนังอาจทำให้สายที่คาในช่องเหนือเยื่อดูรา (epidural catheter) เลื่อนหรือหลุด ส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาเพื่อเปลี่ยนแผ่นใหม่ เพิ่มค่าใช้จ่าย และเสี่ยงต่อการระงับปวดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลของการทาทิงเจอร์เบนซอยน์ในการช่วยลดอุบัติการณ์ของแผ่นกาวใสหลุดกับการต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่
วิธีกรศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีตัวควบคุมแบบปกปิดสองด้าน ในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดทางนรีเวช แบบไม่ฉุกเฉิน และใส่สายเพื่อบริหารยาระงับปวดอย่างต่อเนื่องทางช่องเหนือเยื่อดูรา ในโรงพยาบาลศิริราช 168 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน คือ กลุ่มทาทิงเจอร์เบนซอยน์ (บรรจุซองสำเร็จรูปโดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช) บริเวณผิวหนังและสาย epidural ก่อนปิดแผ่นกาวใส (กลุ่ม B) และกลุ่มไม่ทา (กลุ่ม A) ถ่ายรูปบริเวณที่ปิดด้วยแผ่นกาวใสในทั้งสองกลุ่ม เมื่อปิดแผ่นเสร็จ เมื่อเสร็จผ่าตัด และวันละครั้งจนแผ่นแรกถูกดึงออก ทำการประเมินสภาพแผ่นกาวใสจากรูปถ่ายโดยผู้วิจัย 2 คนแบบไม่ทราบกลุ่มทดลอง
ผลกรศึกษา: ผู้ป่วยถูกนำมาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 161 ราย เนื่องจาก 7 รายถูกเปลี่ยนวิธีการระงับปวด ไม่ได้ใบบันทึกคืน และต้องปรับแก้สาย epidural โดย กลุ่ม A และ B มีอุบัติการณ์ของแผ่นกาวหลุดทั้งแผ่นกับที่ต้องเปลี่ยนแผ่นเนื่องจากยึดสายได้ไม่ดีจำนวน 29 ราย (ร้อยละ 36) และ15 ราย (ร้อยละ 18) ตามลำดับ (p = 0.011) คิดเป็น NNB 5.6, 95% CI 3.2, 23.7 และ RRR 48.9, 95% CI 12.2, 70.3
สรุป: การทาทิงเจอร์เบนซอยน์บริเวณผิวหนังและที่สาย epidural ก่อนปิดแผ่นกาวใส ช่วยลดอุบัติการณ์การหลุดหรือเปลี่ยนแผ่นกาวใสใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2560, July - September ปีที่: 42 ฉบับที่ 3 หน้า 149-158
คำสำคัญ
postoperative analgesia, การระงับปวด, หลังผ่าตัด, benzoin tincture, transparent film dressing, epidural catheter, continuous epidural analgesia, gynecologic patient, ทิงเจอร์เบนซอยน์, แผ่นกาวใสปิดแผล, สายคาในช่องเหนือเยื่อดูรา, การบริหารยาระงับปวด, อย่างต่อเนื่องทางช่องเหนือเยื่อดูรา, ผู้ป่วยนรีเวช