ผลของการออกกำลังกายด้วยการขยุ้มผ้าต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ
วนิดา ดรปัญญา*, ฉัตราพร นันทวณิชชากร, สถาพร ศรีวอุไร, วรวรรณ คำฤาชา, ทกมล กมลรัตน์, รวยริน ชนาวิรัตน์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, อุไรวรรณ ชัชวาล
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายเพื่อเมความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ อาสาสมัครจำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออกกำลังกาย (เพศชาย 2 คน และ เพศหญิง 8 คน) มีอายุเฉลี่ย 65.9 ± 5.3 ปี โดยอาสาสมัครได้รับการฝึกออกกำลังออกกำลังกายกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าโดยการใช้นิ้วเท้าขยุ้มผ้าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้องอนิ้วเท้า (เพศชาย 3 คน และ เพศหญิง 7 คน) มีอายุเฉลี่ย 68.5 ± 5.8 ปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มออกกำลังกายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งเท้าขวาและเท้าซ้าย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (p < 0.05) โดยไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มควบคุมทั้งเท้าขวาและเท้าซ้าย นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มออกกำลังกายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งเท้าขวาและเท้าซ้าย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p < 0.05) การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการออกกำลังกายเท้าด้วยการใช้นิ้วเท้าขยุ้มผ้าสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ
 
ที่มา
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปี 2559, September-December ปีที่: 28 ฉบับที่ 3 หน้า 323-332
คำสำคัญ
elderly, ผู้สูงอายุ, Toe flexor muscles strength, Foot exercise, ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้องอนิ้วเท้า, การออกกำลังกายเท้า