การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย
สุดสวาทสวัสด์ิ ภูมิพันธ์
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, อัมพร จงเสรีจิตต์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก (MSICS) และวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูง (PHACO) สำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าในมุมมองของโรงพยาบาล ต้นทุนประกอบด้วยค่าแรง ค่าวัสดุและเครื่องมือ ค่าสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2548 ปรับค่าเงินบาทเป็นปี 2549 โดยดัชนีผู้บริโภค ประสิทธิได้แก่ค่าทัศนการมองเห็น ค่าสายตาเอียงและภาวะแทรกซ้อนในวันที่ 1, 2, 7, 14, 28 และ 90 หลังจากผ่าตัด เก็บข้อมูลแปลจากรายงานทางการแพทย์และแบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีเลือกแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสถิติ SPSS 11.5 ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนเฉลี่ยของวิธี MSICS เป็นเงิน 10,043.81 บาทต่อรายและวิธี PHACO เป็นเงิน11,591.32 บาทต่อราย หลังการผ่าตัด 90 วัน พบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนการมองเห็นมีค่า 0.83 และ 0.74 ค่าเฉลี่ยทัศนการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นมีค่า 0.76 และ 0.66 สำหรับกลุ่ม MSICS และ PHACO ตามลำดับ โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของทั้งสองค่าในวันที่ 90 หลังจากผ่าตัดระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม สำหรับค่าสายตาเอียง ค่าเฉลี่ยสายตาเอียงหลังผ่าตัด 90 วัน มีค่า 1.01 D และ 0.99 D ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสายตาเอียงมีค่า 0.15 D และ 0.20 D สำหรับกลุ่ม MSICS และ PHACO ตามลำดับ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดคือมีการหลุดของวุ้นตา (1.40%) เกิดขึ้นในวิธี PHACO ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดคือกระจกตาบวม (5.60%) เกิดขึ้นในวิธี MSICS โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ในวันที่ 90 หลังการผ่าตัดระหว่างทั้ง 2 กลุ่มจากผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของวิธี MSICS ไม่มีความแตกต่างกับวิธี PHACO อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในวันที่ 90 หลังการผ่าตัด โดยต้นทุนของวิธี PHACO สูงกว่าวิธี MSICS ดังนั้น MSICS อาจเป็นวิธีผ่าตัดต้อกระจกที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี PHACO ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าในมุมมองของโรงพยาบาล
ที่มา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเภสัชกิจ) คณะ - มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
คำสำคัญ
cataract, Phacoemulsification, COST EFFECTIVENESS ANALYSIS, MANUAL SMALL INCISION