ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการนวดพื้นบ้านไทยภาคใต้และการประคบอุ่นต่อการหลั่งน้ำนมและการคัดตึงเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร, โสเพ็ญ ชูนวล*, ศศิธร พุมดวง
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองด้วยสติและการสนับสนุนของครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม นิตยา สุขชัยสงค์, ปาหนัน พิชยภิญโญ*, สุนีย์ ละกำปั่น, Laura R. Saslow, James E. Aikens
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่บ้านในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, นัทธมน วุทธานนท์*, ลินจง โปธิบาล, โรจนี จินตนาวัฒน์
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการให้แนวทางการดูแลเพิ่มเติมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ นันทนา เสียงล้ำ, พีรยา ศรีผ่อง*
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตารับยาบารุงโลหิตกับยาเฟอร์รัสฟูมาเรตต่อการเพิ่มความเข้มข้นของเลือด วรรณี พรมด้าว*, ศุภลักษณ์ ฟักคำ, สรรใจ แสงวิเชียร, วรัญญา อรุโณทยานันท์, ธัญญะ พรหมศร
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเสริมความมั่นคงของข้อไหล่ร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบเดิมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบเดิมในผู้ป่วยข้อไหล่ติดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มนัญญา สุขทอง
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของอัตราการให้ยา Protamine ต่อค่าการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจหลังใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม ณัชฎา ศุภกิจเจริญ
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบนระหว่างเทคนิคอัลตราซาวด์แบบพัลซ์และแบบคลื่นต่อเนื่อง สาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบอำพรางสองฝ่ายของประสิทธิผลและความปลอดภัย ของซิงค์ซัลเฟตแบบรับประทานในการลดอาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ฝันฝ้าย สมเกียรติ*, อนันต์ เชื้อสุวรรณ
บทความวิจัย 2565 (2022) The Efficacy of Binaural Beat Stimulation Mixed with Acoustic Music in Chronic Low Back Pain Management: A Randomized Controlled Trial ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล*, นุช ตันติศิรินทร์, Rungwipa Mahawan, Sirima Kumdang, Traisak Yamsa-ard, Moncharin Maneepairoj, Daochompu Nakawiro
บทความวิจัย 2565 (2022) Comparative Efficacy of Fludrocortisone versus Midodrine for the Treatment of Orthostatic Hypotension in Parkinson’s Disease in Udon Thani Hospital, a Randomized Open-Label Comparison Trial Chatchai Ekwitayawechnukul
บทความวิจัย 2565 (2022) Efficacy of Online Mindfulness Program ‘Mindful Senses’ for Depression and Anxiety Reduction in Community Samples: A Randomized Controlled Trial Natee Viravan, Wanlop Atsariyasing, Maytinee Srifuengfung, Juthawadee Lortrakul*
บทความวิจัย 2565 (2022) Effectiveness of Vojta Therapy on Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy at GMFCS Levels 4 and 5: A Randomized Controlled Trial Nipaporn Konjen, Lakkana Cheewasittirungruang, Suwandee Eungrattanachai, Atchariyaporn Lertseri, Sopatip Rerkmoung*
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของชาชงสมุนไพรตำรับบำรุงน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมมารดาหลังคลอดบุตร นที น้อยเศรษฐี*, พัชรินทร์ สมบูรณ์, บงกช ชาครบัณฑิต, ชุติมาพร ไตรนภากุล, ศิริวดี ชุ่มจิต, วรรณา สิงห์เมือง
บทความวิจัย 2565 (2022) การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อนที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบภายหลังได้รับยาเคมีบำบัด นนทิกุล ผาสุขมูล*, มานิตย์ แซ่เตียว, ศรัณย์ กิจศรัณย์, จิตรลดา จึงสมาน, วาสนา มาทอง, ธราธิป จันทร์โสภณพงศ์
บทความวิจัย 2565 (2022) ความคุ้มค่าของยาชีววัตถุที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึดชาวไทย สิกขวัฒน์ นักร้อง, ปิ่น อังวิทิต, อังคณา ขิมเล็ก, ผกามาศ ไมตรีมิตร, สุรชัย โกติรัมย์*
บทความวิจัย 2565 (2022) ความปลอดภัยของสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรค (Lactobacillus plantarum) ที่นำมาใช้ร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม บารมี บุญเลิศ*, อัจฉรา ฟองคำ, นภาภรณ์ วิระราช
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลการศึกษาความสะอาดของลำไส้ใหญ่เมื่อเพิ่มโมซาพรายด์เตรตในการเตรียมเพื่อการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ พรชนก จารุวงศ์วณิชย์*, สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
บทความวิจัย 2565 (2022) Goal-Directed Fluid Therapy Based on Pulse-Pressure Variation Compared with Standard Fluid Therapy in Patients Undergoing Complex Spine Surgery: A Randomized Controlled Trial กรุณา วงศ์ตั้งมั่น, Sirichai Wilartratsami, Nattachai Hemtanon, Supinya Tiviraj, มานี รักษาเกียรติศักดิ์*
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในการฉีดสเตียรอยด์เข้าหูชั้นกลางระหว่างการใช้ 10% Lidocaine spray 10 และ 20 นาที วิริยา แสงเจริญ, สุวิชา แก้วศิริ อิศราดิสัยกุล*, จารึก หาญประเสริฐพงษ์, ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์, ภาสกร สวัสดิรักษ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง