ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2565 (2022) Cost-utility study of home-based cryotherapy device for wart treatment: a randomized, controlled, and investigator-blinded trial Nattanichcha Kulthanachairojana, Suthira Taychakhoonavudh, Kanokvalai Kulthanan, สุมนัส บุณยะรัตเวช, Sasima Eimpunth, Bawonpak Pongkittilar, Suthasanee Prasertsook, Supisara Wongdama, จรัสศรี ฬียาพรรณ*
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลการใช้ submucosal CO2 laser ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เฉลิมเกียรติ สังขนครา
บทความวิจัย 2565 (2022) Efficacy of a Newly Designed Custom-Fitted Shoulder Subluxation Orthosis for Stroke Patients: A Single-Blinded Crossover Randomized Controlled Trial Poramed Chayaratanasin, Bodin Chaiyo*, Pornphun Parnpiansil, Rawee Manatrakul, Suphaneewan Jaovisidha, Waree Chira-Adisai
บทความวิจัย 2565 (2022) Clinical Outcomes between Using Prefabricated Toe Sleeve versus Toe Separator in Patients with Painful Hallux Valgus: A Single-Blinded Randomized Control Trial Sukij Laohajaroensombat, Satetha Vasaruchapong*, Jakrapong Orapin, Suwimol Prusmetikul
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบการรักษาโรค Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) ด้วยขมิ้นชันและยาหลอก วณิชา ชื่นกองแก้ว*, นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา, พัชรีย์ วิชยานุวัติ, รัตยา ลือชาพุฒิพร, ชฎา พิศาลพงศ์, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ศิริวรรณ โลเกตุ
บทความวิจัย 2565 (2022) High-dose Proton Pump Inhibitor Versus Standard-dose Proton Pump Inhibitor in PPI-based Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Lampang Hospital: A randomized Controlled Trial Tharadol Poolthawee
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา สาหรับผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม พีรดา เกตุวีระพงศ์*, ชิดชนก เรือนก้อน, กนกพร นิวัฒนนันท์
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเปรียบเทียบกับการให้นมบุตรปกติต่อระยะเวลาที่เริ่มหลั่งนํ้านมเต็มเต้าในสตรีหลังผ่าตัดคลอด: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม สิริกัลยา เมืองบาล*, รุ่งฤดี จีระทรัพย์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2565 (2022) การใช้แผ่นแปะร้อนบริเวณหลังส่วนล่างเพื่อบรรเทาอาการปวดในช่วงระยะแรกของการเจ็บครรภ์คลอดจริง: การทดลองแบบสุ่ม ชนากานต์ สุทธิสุนทรวงศ์*, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการทาครีมยาชาที่ปากมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูก เปรียบเทียบกับการทาครีมยาหลอกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกในการลดความเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการขูดมดลูกแบบแยกส่วน บดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์*, สุกัญญา ศรีนิล
บทความวิจัย 2565 (2022) คุณภาพชีวิตหลังได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์พยุงช่องคลอดเปรียบเทียบกับการผ่าตัดในผู้ป่วยไทยที่มีอุ้งเชิงกรานหย่อน ศุภกิตต์ ปัญจพงษ์, ประนอม บุพศิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล*
บทความวิจัย 2565 (2022) การวางประคบเย็นบริเวณหน้าท้องส่วนล่างหลังคลอดทารกเพื่อลดการสูญเสียเลือดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ ฐปนพ ธนสมทบชนมน*, สาธิดา จันทนวิลัย, ภัทรพร ตั้งกีรติลัย
บทความวิจัย 2565 (2022) Lidocaine Gel for Pain Relief during Endometrial Sampling in Women Aged over 35 Years Old with Abnormal Uterine Bleeding: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Chaturon Chayuttawanichakul, Uravee Limpivest*, อธิตา จันทเสนานนท์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า, Junya Pattaraarchachai, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
บทความวิจัย 2565 (2022) Prophylaxis Post-Cesarean Hemorrhage Using Carbetocin versus Oxytocin in High-Risk Women: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Dennopporn Sudjai*, Sopida Thambumroong
บทความวิจัย 2565 (2022) Minimal Invasive Surgery by Wongsiri Technique versus Standard Open Carpal Tunnel Release: A Randomized Trial Pranpawee Rojcharoenngam
บทความวิจัย 2565 (2022) A Comparison of Intravenous Pulse Methylprednisolone and Intravenous Dexamethasone on Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Sirikarn Sookdee*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, นริศ เจียรบรรจงกิจ
บทความวิจัย 2565 (2022) Esmolol Compared with Fentanyl in Attenuating the Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hypertensive Patients: A Randomized Controlled Study จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Yanika Kitpoka, Sunthiti Morakul, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
บทความวิจัย 2565 (2022) The Effect of Preoperative Oral Trimetazidine on Ischemic Injury and Hemodynamic Function in Coronary Artery Bypass Grafting: A Double-Blinded, Prospective, Randomized Controlled Trial Amarit Phothikun*, Surin Woragidpoonpol, Thitipong Tepsuwan, Apichat Tantraworasin, Chartaroon Rimsukcharoenchai, นพพล ทักษอุดม
บทความวิจัย 2565 (2022) Cost-Utility Analysis of Specialized Multidisciplinary Care Versus Standard Care in the Management of Patients with Reduced Ejection Fraction Heart Failure in Thailand Thitiya Khongmee, Artit Torpongpun, Supicha Intarachumnum, Nattanichcha Kulthanachairojana*
บทความวิจัย 2565 (2022) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy versus Prefabricated Insoles for Treatment of Plantar Fasciitis: A Randomized Trial Thitirat Rakwit, Wipoo Kumnerddee, chanwit Phongamwong*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง