ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2565 (2022) Comparison of Clinical Outcomes of Dry Eye Treatment between Two Severity Assessment Techniques: Measurement of Corneal Epithelial Thickness by Spectral Domain Optical Coherence Tomography and Clinical Eye Examination Pratan Piyasoonthorn*, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, Tassapol Singalavanija
บทความวิจัย 2565 (2022) ต้นทุนการให้บริการด้วยเครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง อากร บุญเกิด*, สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล, สุรินทร์ อวดร่าง
บทความวิจัย 2565 (2022) Lung ultrasound is non‑inferior to bronchoscopy for confirmation of double‑lumen endotracheal tube positioning: a randomized controlled noninferiority study Sawita Kanavitoon, กษณา รักษมณี*, Michael P Troy, Aphichat Suphathamwit, Punnarerk Thongcharoen, ศิริลักษณ์ สุขสมปอง, Scott S Oh
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการฝังเข็มแบบ Dry Needling และการฉีดสารน้ำแยกบริเวณพังผืดโดยใช้อัลตราซาวน์นำทางที่กล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบนในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์*, ปองรินทร์ บุญไพศาลเจริญ, จันทิมา จันทร์ทิพย์วารี, ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาผลของการรับประทานเควอซิทินต่อการลดระดับกรดยูริกในเลือดในผู้ป่วยชายโรคอ้วน นาถลดา ปฐมวีพิสุทธิ์, ปพิชญา เทศนา, พัฒนา เต็งอำนวย*
บทความวิจัย 2565 (2022) Effect of behavioral activation on time and frequency domain heart rate variability in older adults with subthreshold depression: a cluster randomized controlled trial in Thailand Wanvisa Saisanan Na Ayudhaya, Nuttorn Pityaratstian, วิชัย อึงพินิจพงศ์, Thanapoom Rattananupong, Parinya Kitidumrongsuk, Sriprapa Loonlawong, Wiroj Jiamjarasrangs*
บทความวิจัย 2565 (2022) ไฮโดรคอร์ติโซน วิตามินซี ไทอามีนและฟลูโดรคอร์ติโซน (ค็อกเทลภาวะติดเชื้อ) ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและมีภาวะช็อค: การศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมแบบเปิด ปริญญา เรือนวิไล
บทความวิจัย 2565 (2022) Quality of life and willingness to pay for receiving hemodialysis in patients who received peritoneal dialysis in Thailand Wanchana Singhan*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, Surachet Vongsanim, Yuttitham Suteeka, Siwaporn Deeprom
บทความวิจัย 2565 (2022) เปรียบเทียบคะแนนความปวด (Neonatal Infant Pain Scale : NIPS) ระหว่างวิธีดูดจุกหลอกกับให้สารละลายซูโครส 24% ทางปาก ขณะแทงเข็มให้สารน้้าทางหลอดเลือดด้าในทารกแรกเกิดหอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลนครพนม ฉันทนา พรมหัส*, อนัญญา สารีพร, ณภัทธิรา ปิยะพงศ์สกุล
บทความวิจัย 2565 (2022) การคำนวณความลึกของสายสายสวนหลอดเลือดสะดือในทารกแรกเกิดด้วยวิธีปรับเปลี่ยนใหม่ (Revised method) เปรียบเทียบกับวิธีของ Shukla และ Ferrara ปุญยาพร สืบนุช, ประภาวรรณ เมธาเกษร*
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อความดันโลหิตขณะพัก และความแข็งแรงของขาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน มัฐยา ทาสมบูรณ์, รวยริน ชนาวิรัตน์, สาวิตรี วันเพ็ญ, พรรณี ปิงสุวรรณ, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง*
บทความวิจัย 2565 (2022) Delayed Cord Clamping Effects, with or without Umbilical Cord Milking, on Premature Infant Hemodynamic Circulation: A Randomized Control Trial ศริยา ประจักษ์ธรรม*, Boonchu Sirichongkolthong, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
บทความวิจัย 2565 (2022) Efficacy of Zingiber cassumunar Roxb (Phlai capsule) Compare with Loratadine as Treatment in Allergic Rhinitis Patients (Preliminary Results) Patrada Thanee, Ratchaya Lertnawapan, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, Sira Nanthapisal, ประภาศรี กุลาเลิศ, Pattara Tanticharoenwiwat, Nitchanan Achararit, พงศกร ตันติลิปิกร, อรพรรณ โพชนุกูล*
บทความวิจัย 2565 (2022) Comparative Effectiveness of Lidocaine Sprays Between Sitting and Supine Position for Patients Undergoing Upper Gastrointestinal Endoscopy: A Prospective Randomized Controlled Trial Prasit Mahawongkajit*, Neranchala Soonthornkes
บทความวิจัย 2565 (2022) Efficacy and Safety of 0.15% Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol Combined with Hyaluronic Acid versus 0.15% Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol or Hyaluronic Acid Alone in Melasma Treatment: A randomized Evaluator-blind Trial Wareeporn Disphanurat*, Benjaporn Srisantithum
บทความวิจัย 2565 (2022) Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Graves’ Disease in Thammasat University Hospital Pontipa Engkakul*, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการกระตุ้นการไหลของนํ้านมระหว่างการบีบเก็บนํ้านมด้วยมือกับการใช้เครื่องปั๊มนมในมารดาหลังคลอดที่แยกจากทารกแรกเกิดหลังการคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นันทนา วัชรเผ่า*, พนิตนาฎ โชคดี, โสภิดา ชูขวัญ, วรรพุธษา สุขจิตร
บทความวิจัย 2564 (2021) The comparison of nasal irrigation outcome between 3% NaCl and 0.9% NaCl in adults majority with intermittent allergic rhinitis: A randomized double-blind study Kedsaraporn Yata*, Chonticha Srivanichapoom
บทความวิจัย 2564 (2021)  Comparing effects of Nordic hamstring exercise in combination with electrical stimulation and in combination with the FIFA 11+ program on footballers with strained hamstring muscles Amornrat Kaewsri, อรอุมา บุณยารมย์*, กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Cluster Symptoms Reduction via Telephone-Based Intervention in Thai Breast Cancer Patients Undergoing 4-Cycle Adjuvant Chemotherapy: A Randomized-Controlled Trial Piyawadee Ninsen, ปาหนัน พิชยภิญโญ*, สุนีย์ ละกำปั่น, Pongwut Danchaivijitr
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง