บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Celecoxib ต่อการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, สุพล ลิมวัฒนานนท์*, สุมนต์ สกลไชย
2548 (2005) ผลการใช้รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย*, จินตนา ยูนิพันธุ์
2548 (2005) การประเมินประสิทธิภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาใน โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาทร ริ่วไพบูลย์*, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, ณัฐญา ปานสังข์
2548 (2005) การทดลองสุ่มเปรียบเทียบการให้อาหารธรรมดาเป็นมื้อแรกกับการให้อาหารตามลำดับในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ชาญวิทย์ พันธุมะผล
2547 (2004) WHOQOL-HIV for Quality of Life Assessment among People Living with HIV and AIDS: Results from the Field Test O'Connell KA., Saxena S., Skevington SM.
2547 (2004) Vaginal Misoprostol for Cervical Priming before Dilatation and Curettage in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial Soysuwan Bunnasathiansri, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, ยงยุทธ เหราบัตย์*
2547 (2004) Lower Urinary Tract Symptoms and Quality of Life of Women in Trat Province Aporn Poowapirom*, Sirirat Sarit-apirak, Sompong Kittipibul, Umaporn Udomsubpayakul, จิตติมา มโนนัย, อภิชาต จิตต์เจริญ
2547 (2004) ผลของการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย วาสนา มลคลสุข, วิมล ทิพเวส, สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย*
2547 (2004) Systematic relaxation to relieve postoperative pain. Varunyupa Roykulcharoen; Marion Good
2547 (2004) Meta-analysis of the CD4 cell response to 3 doses of subcutaneous interleukin-2 (scIL-2) across 3 Vanguard studies. Arduino R, Nannini E, Rodriguez-Barradas M, Schrader S, Losso M, Ruxrungtham K, Allende M, Emery S, Fosdick L, Tavel J, Davey R, Lane HC.
2547 (2004) An Open, Randomized, Controlled Trial of Penicillin, Doxycycline, and Cefotaxime for Patients with Severe Leptospirosis Chuanpit Suttinont, Kanigar Niwattayakul, Kitti Losuwanaluk, Mongkol Chenchittikul, Nicholas J. White, Roongroeng Limpaiboon, สุรภี เทียนกริม, Vanaporn Wuthiekanun, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol*
2547 (2004) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบกับการใช้ยาต้านการอักเสบอย่างเดียวในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ Kingkaew Pajareya*, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ, จันทร์จิรา เกิดวัน, พัชรินทร์ พุทธรักษา, ญาณณี วงศรานุชิต, กิ่งแก้ว ปาจรีย์, จันทร์จิรา เกิดวัน, ญาณณี วงศรานุชิต, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, พัชรินทร์ พุทธรักษา, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล ธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์, พจน์ เอมพันธุ์, สมเกียรติ เหมตะศิลป, อารมณ์ ขุนภาษี*, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง, ไกรวัชร ธีรเนตร
2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาเพื่อฉีดเข้าช่องไขสันหลังในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์
2547 (2004) ประสิทธิผลของบอระเพ็ดในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชวัญญา แสงสุวรรณ, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, สาธิต วรรณแสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาที่ผิวหนังของยาต้านฮีสตามีนชนิดไม่ก่อการง่วงนอนและความหยั่งรู้ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา สมพงษ์ วาจาจำเริญ, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
2547 (2004) ประสิทธิผลของการให้นมผสมที่ไม่มีแลคโทสเปรียบเทียบกับนมผสมปกติในเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน นิพัทธ์ สีมาขจร, วันดี วราวิทย์, อรพินท์ ทองตัน, โยธี ทองเป็นใหญ่
2547 (2004) การศีกษาเปรียบเทียบผลของการล้างจมูกด้วยสารละลายน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 3 กับสารละลายน้ำเกลือชนิดเข้มข้นร้อยละ 0.9 ต่อการขับสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและอาการทางจมูกในผู้ป่วยโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน กรีฑา ม่วงทอง, ราม รังสินธุ์, วริศรา ภักดีไทย*
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาระงับปวดระหว่าง rofecoxib และ ibuprofen รับประทาน 1 ครั้งก่อนผ่าตัดฟันกรามคุดซี่ที่ 3 วรรณี อันวีระวัฒนา
2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาที่ ฉีดเข้าช่องไขสันหลังเพื่อเสริ มการระงับปวดในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง