บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ได้รับสารสกัดตำรับยา เบญจกูลเทียบกับยาลอราทาดีน (Loratadine) กตัญชลี ห่วงเอี่ยม*, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, อรุณพร อิฐรัตน์, ณิชมน มุขสมบัติ, ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอโซซอรไบด์โมโนไนเตรท เอสอาร์เพื่อการกระตุ้นปากมดลูกให้พร้อมก่อนการชักนำาคลอดในสตรีมีครรภ์ครบกำาหนดแบบผู้ป่วยนอก ชื่ณ เชาว์ตระกูล*, ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ความเย็นแก่มดลูกเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอด น้ำผึ้ง นวศิโรดม*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องและแบบเปิดหน้าท้อง ชินา โอฬารรัตนพันธ์*, ณัฐชา พูลเจริญ, ชัย อริยศรีวัฒนา, พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
2562 (2019) การเหน็บยาไมโซพรอสตอลทางทวารหนักก่อนผ่าตัดเนื้องอกมดลูก เพื่อลดการเสียเลือดจากการผ่าตัด: การศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก พฤฒพร มณีรัตน์*, สิริกาญจน์ ทองใหม่
2562 (2019) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรมยากับการฝังเข็มต่อการรักษาอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นครทรัพย์ หล่าวเจริญ*, ธาวิณี ช่วยเอื้อ
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น้ำเกลือกับสารหล่อลื่นมาตรฐานในการส่องกล้องทางโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง อมรวรรณ คำภา, อลีนา สรรค์ธีรภาพ*
2562 (2019) ผลการรักษาของการนวดไทยต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อบ่า: การศึกษาแบบปกปิดผู้ประเมิน มีการสุ่มและกลุ่มควบคุม วิศรุต บุตรากาศ*, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล
2562 (2019) ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน จินตนา อาจสันเที๊ยะ*, จุฑามาศ ติลภัทร
2562 (2019) Feeding tube or Foley catheter for urethral drainage in hypospadias repair: A randomized controlled trial Jaraspong Vuthiwong, พิษณุ มหาวงศ์*, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
2562 (2019) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดแดง อรุณ นิลเลิศ, ผ่องศรี ศรีมรกต*, เกศศิริ วงษ์คงคำ, สมราช ธรรมธรวัฒน์
2562 (2019) ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกทักษะและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่บุตรคนแรก: การทดลองแบบสุ่ม ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, นิตยา สินสุกใส*, ทัศนี ประสบกิตติคุณ, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
2562 (2019) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในประชาชนผู้รับบริการเลิกบุหรี่ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, สุนิดา ปรีชาวงษ์*, ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
2562 (2019) Back and hip muscles with EMG biofeedback training in diplegic cerebral palsy to improve balance and gait: A randomized control trial Rattana Rattanatharn*, Worarat Siriphaosuwankul
2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นริศรา จริตงาม*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2562 (2019) Postoperative Analgesic Effect of Intrathecal Dexmedetomidine Compared to Morphine in Bupivacaine Spinal Block W Wasinwong*, M Sae-tang, P Rujirojindakul, M Oofuwong, N Dilokrattanaphichit, B Thongtip
2562 (2019) Economic Evaluation of Drug Treatment for Fracture Prevention in Thai Postmenopausal Women with Osteoporosis without Fracture History S Chokchalermwong, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย*, ณัฏฐิญา ค้าผล, วันธณี วิรุฬห์พานิช, บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
2562 (2019) การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นุชจริน ยินดี*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2562 (2019) การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ พีรยา ศรีผ่อง, มธุรดา วิสัย, ราตรี สว่างจิตร*, สมศักดิ์ นวลแก้ว
2562 (2019) การระงับปวดหลังการบริหาร Nefopam 1 หรือ 2 ครั้งสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่ง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ผกาพร ชมภูใบ*, พิชญาพร ใจบุญ, เพชรรัตน์ เตโชฬาร
ปี ชื่อ ผู้แต่ง