บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์
2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิต สมนพร บุญยะรัตเวช, สุพจน์ ศรีมหาโชตะ, เทวัญ สุวานิช*
2548 (2005) การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Rofecoxib และ Celecoxib สำหรับอาการปวดหลังการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ ปกรณ์ อุรุโสภณ*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์, สุรัญชนา สรเสนา
2548 (2005) A Prospective, Randomized Trial of Structured Treatment Interruption for Patients with Chronic HIV Type 1 Infection Peter G. Cardiello*, Elly AM Hassink, Jintanat Ananworanich, Preeyaporn Srasuebkul, Tarika Samor, Apicha Mahanontharit, Kiat Ruxrungtham, Bernard Hirschel, Joep Lange, Praphan Phanuphak, David A. Cooper
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการแก้ปวดของยาโรฟิคอกซิบและยาวาลดิคอกซิบภายหลังการผ่าตัดบริเวณเต้านม ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย*, วัชริน สินธวานนท์, ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารักษ์
2548 (2005) การสวนหรือไม่สวนอุจจาระเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด: การศึกษาโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม วิราวรรณ ศรีงามวงศ์, เอกชัย โควาวิสารัช*
2548 (2005) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักฉบับภาษาไทย: การแปลความถูกต้องและความเชื่อถือได้ กัมมันต์ พันธุมจินดา, จิตร สิทธิอมร, ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา*, เอ็ดการ์ เจ เลิฟ
2548 (2005) การเปลียนแปลงของอาการของระบบทางเดินปัสสาวะและคุณภาพชีวิตในสตรีไทยที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินภายหลังการรักษาด้วยยา Tolterodine สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน
2548 (2005) การเปรียบเทียบผลระงับความปวดระหว่างยา parecoxib และ tramadol ภายหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ตุลชัย อินทรัมพรรย, ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์*
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เลโวบูพิวาเคนและบูพิวาเคนฉีดเข้าชั ้นนอกดูราสำหรับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาติ, ดนัย อุดมเตชะ, พรสวรรค์ งามประเสริฐวงศ์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, สินธิชัย บัวงาม, อรลักษณ์ รอดอนันต์
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบเส้นกราฟการเรียนรู้ของการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังโดยใช้เข็มขนาด 25 และ 27 สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา พรเทพ เปรมสำราญ, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, อรนุช เกี่ยวข้อง
2548 (2005) ผลการกดแผลห้ามเลือดโดยการใช้มือกดและใช้เครืองกดแผลในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจและหลอดเลือด นิยม สุวรรณวงศ์
2548 (2005) การใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อศึกษาผลของยาสลบระหว่างการสลบแบบ Balanced Anesthesia ด้วย Sevoflurane ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, สุรพงษ์ หล่อสมฤดี*
2548 (2005) การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทยแบบรูปภาพ บัญชา พิทยวรนันท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์*, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
2548 (2005) ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม The Thai-Modified Function Living Index Cancer version 2 (T-FLIC 2) ในการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell กนิษฐา ไทยกล้า, ปริศนา แสงสว่าง, สุกัญญา อินทรภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทอนซิลโดยวิธี blunt dissection และวิธีการผ่าตัดโดยใช้ radiofrequency ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, สุพินดา แสงพานิชย์*
2548 (2005) เคมีบำบัดด้วยยาซิสพลาตินร่วมกับรังสีรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ I-IIA ที่มีความเสี่ยงสูง แบบทุกสัปดาห์กับแบบทุกสามสัปดาห์: การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการได้ยาตามเกณฑ์ กิตติภัต เจริญขวัญ, จตุพล ศรีสมบูรณ์, จารุวรรณ ตันติพลากร, ฉลอง ชีวเกรียงไกร, ชัยเลิศ พงษ์นริศร, ชำนาญ เกียรติพีระกุล, บัณฑิต ชุมวรฐายี*, ประภาพร สู่ประเสริฐ, สิทธิชา สิริอารีย์, อารีย์ พันธุศาสตร
2548 (2005) การเปรียบเทียบความปวดขณะฉีดยา propofol ชนิดที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก กับ propofol ชนิดมาตรฐาน เมื่อผสมและไม่ผสม lidocaine บรรจง ครอบบัวบาน*, มาลิน ถนอมสัตย์, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
2548 (2005) การโกนหรือตัดขนบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด พันธ์ทิพย์ จิรเศรษฐสิริ, เอกชัย โควาวิสารัช*
2548 (2005) การเปรียบเทียบวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพและญาติกับวิธีการรักษาตามปกติ ของโรงพยาบาลยะลา กัลยาวดี จันทะโร, นิรมล พึ่งธรรมเดช*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง