บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา Aspirin ร่วมกับยา Dipyridamole เทียบกับยา Aspirin เพียงชนิดเดียว ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดโรคอัมพาตจากสมองขาดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดอัมพาตซ้ำและการลดลงของอาการแสดงความผิดปกติทางระบบประสาท (การศึกษานำร่อง) จิตถนอม สุวรรณเตมีย์, ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, พาสิริ สิทธินามสุวรรณ*, สามารถ นิธินันทน์, สุชาดา นิยะสม, เจษฎา อุดมมงคล
2548 (2005) การใช้ยาออกซ์คาร์บาซีปีนยาเสริมในผู้ป่วยลมชักชาวไทยที่มีอาการชักชนิดบางส่วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่ มยุรี ตันติสิระ*, เพทิสรา ไกรปราบ, โยธิน ชินวลัญซ์
2548 (2005) Concurrent Mitomycin C, 5-fluorouracil, and Radiotherapy in the Treatment of Locally Advanced Carcinoma of the Cervix: A Randomized Trial Ekachai Visetsiri, Imjai Cjota[amarux, Prasert Lertsanguansinchai, Saipin Tangkaratt, Supatra Sangruchi, ยงยุทธ คงธนารัตน์, วิชาญ หล่อวิทยา*
2548 (2005) ยาโคลนิดีนรับประทานครั้งเดียวก่อนดมยาสลบไม่มีผลเสริมฤทธิ์การระงับปวดด้วยมอร์ฟีนในชั้นเอปิดูรัลในผู้ป่วยภายหลังตัดมดลูก Paramee Thongsuksai, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์*, ลักษมี ชาญเวฃชช์
2548 (2005) ผลของยาลดไขมันอโตวาสะแตตินในการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังด้านในหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินและมีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปของประชากร จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, นฤมล เจริญศิริพรกุล, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, วิโรจน์ ตันติโกสุม*, สิวนิต โอจงเพียร
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยามิโสพรอสตอลขนาด 800 และ 400 ไมโครกรัม เหน็บทางช่องคลอดในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน นาฎนภา ศรีขาว, เยื้อน ตันนิรันดร*
2548 (2005) เปรียบเทียบการใช้ยามัยโสพรอสทอลครั้งเดียว ชนิดรับประทานขนาด 50 ไมโครกรัมกับยามัยโสพรอสทอลชนิดสอดทางช่องคลอดขนาด 25 ไมโครกรัม ในการชักนำการคลอด มยุรี เกตุการณ์, ริต้า ไพศาลตันติวงศ์*
2548 (2005) การให้สารน้ำประเภท colloid ก่อนการผ่าตัดในท่านั่ง สามารถป้องกันความเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิตได้หรือไม่ พวงผกา เมตตา, ภูพิงค์ เอกะวิภาต*
2548 (2005) An Economic Evaluation of Bupivacaine Plus Fentanyl Versus Ropivacaine Alone for Patient-Controlled Epidural Analgesia After Total-Knee Replacement Procedure: A Double-Blinded Randomized Study จุฬาลักษณ์ โกมลตรี, Pattada Immark, Saipin Muangman, Siriporn Ptitmana-aree, Supinya Tiviraj, Supranee Puangchan*, ชูศรี พิศลยบุตร
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบยาโอลานซาพีนกับยาฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากแอมเฟตามีน ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, พงศธร เนตราคม, รณชัย คงสกนธ์
2548 (2005) Plasma soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in pediatric ARDS during high frequency oscillatory ventilation: a predictor of mortality. Samransamruajkit R, Prapphal N, Deelodegenavong J, Poovorawan Y.
2548 (2005) Temporary Ileostomy vs. Temporary Colostomy:A Meta-Analysis of Complications Patsaporn Rattanarpichart, Panuwat Lertsithichai
2548 (2005) Cost Effectiveness of BTA Stat Test and Bladder Wash Cytology for Superficial Bladder Carcinoma Surveillance Weerapong Wangtheeranon, Suchart Chaimuangraj
2548 (2005) ความเจ็บปวดและผลกระทบของความเจ็บปวดต่ดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอชไอวีระยะเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร มนัสนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์, ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล*
2548 (2005)   การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 Immunogen ในผู้ติดเชื้อ HIV : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กาญจนา ศิริสิทธิ์, ชวนชม สกลธวัฒน์*, ดวงเดือน วรสิงห์, นลัทพร แข็งฤทธิ์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ, วีณา เชิดบุญชาติ, ศิริพร อินทรกำแหง, อธิษฐาน ชินสุวรรณ
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปสเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด Deerojanawong J, Harnruthakorn C, ManuyakornW , Prapphal N, Samransamruajkit R, Sritippayawan S
2548 (2005) การเปรียบเทียบผลการรักษา myofascial trigger point โดยการใช้ dry needling และการฉีด 1%xylocaine ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบน กฤษณา พิรเวช, นฤมล กมลสวัสดิ์*
2548 (2005) ผลการหล่อลื่นด้วยว่านหางจระเข้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ กรองแก้ว หาญพานิชย์, นลินทิพน์ ตำนานทอง, รัตนา ทวีแสงสุขสกุล*, รุ่งทิวา ชอบชื่น, วิจิตร เกิดผล
2548 (2005) Reduced Oral Itraconazole Bioavailability by Antacid Suspension Lohitnavy M, Lohitnavy O, Thangkeattiyanon O, Srichai W.
2548 (2005) Is It Worth Offering a Routine Laparoscopic Cholecystectomy in Developing Countries? A Thailand Case Study Miranda Mugford, ยศ ตีระวัฒนานนท์*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง