บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2545 (2002) การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระหว่างการใช้เครื่องส่องไฟแบบมาตรฐานและแบบ 2 ด้าน พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
2545 (2002) ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
2545 (2002) ประสิทธิผลของคุณภาพ haloperidol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา*
2545 (2002) Vaccinating Thai Adolescents Against Hepatitis A: Is It Cost-Effective? Suphan Soogarun*, Viroj Wiwanitkit
2545 (2002) Costs and Benefits of Different Strategies to Screen for Cervical Cancer in Less-Developed Countries Bin Yi, Jason King, Jeanne S Mandelblatt*, Khunying Kobchitt Limpahayom, Lynne Gaffikin, Patricia Ringers, Paul D Blumenthal, Pisake Lumbiganon, Suwanna Warakamin, William F Lawrence
2545 (2002) Intravaginal 400 microg Misoprostol for Pregnancy Termination in Cases of Blighted Ovum: A Randomized Controlled Trial เอกชัย โควาวิสารัช, Udomsak Sathapanachai
2545 (2002) Cost-benefit Analysis of Hepatitis A Vaccination in Thailand Anchalee Teppakdee, Araya Tangwitoon, Danai Khemasuwan, Jiruth Sriratanaban, Kawin Tangdhanakanond, Nuttanun Suramaethakul, ยง ภู่วรวรรณ*
2545 (2002) การคำนวณต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
2545 (2002) ผลของการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าต่อการควบคุมลำตัวในเด็กซีพี ชนิด Spastic Diplegia จีรภา จรัสวณิชพงศ์
2545 (2002) การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, พงษ์ ปทุมนากุล, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, วิจิตร เกิดผล, เกรียงไกร โพธานันท์
2545 (2002) Trans upper tarsal conjunctival anesthesia for upper lid blepharoplasty (Compare ot transcutaneous anesthesia) ศิลา ทองไล้
2545 (2002) วิธีวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค ฉวีวรรณ เย็นจิตร, ชูเสกข์ ศรไพศาล*, วัฒนีย์ เย็นจิตร, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
2545 (2002) คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของเด็กโรคหอบหืด Pornsri Sriussadaporn*, Srisomboon Musiksukont, สมพร สุนทราภา, สมหญิง โควศวนนท์
2545 (2002) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด อรนุช อิฐรัตน์*, อรนุช แซ่ลี้
2545 (2002) The Use of Intranasal Thiamphenicol Glycinate Acetylcysteinate in the Treatment of Chronic Rhinosinusitis Aksorn Asseanasen, Chaweewan Bunnag, ปารยะ อาศนะเสน*, Perapun Jareoncharsri, Vathana Thitadilok
2545 (2002) ความคุ้มทุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลลำปาง ดารินทร์ อโรร่า, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, นภาพร นวลจันทร์, มุกดา เรืองศรีชัย, ศิริวรรณ แสงทอง, สุภาพร ยิ่งชาญกุล, สุวิทย์ พิชยาพันธ์
2545 (2002) Pain Control After Thoracotomy in Pediatric Patients Comparing Thoracic Epidural Analgesia with Intercostal Nerve Block : A Pilot Study Boonmak P, Boonmak S, Horatanaruang D, Boonpadhanapong S
2545 (2002) ผลของการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยต่อการอักเสบของเหงือกและการเกิดคราบจุลินทรีย์ สำราญ สุภารี, สุภาภรณ์ สิงหรา, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์*, อาริยา รัตนทองคำ, เทียมหทัย ชูพันธ์, โสพิศ วงศ์คำ
2545 (2002) The Efficacy of Combinded Zidovudine and Lamivudine Compared with that of Combined Zidovudine, Lamivudine and Nelfinavir in Asymptomatic and Early Symptomatic HIV-Infected Children Pikul Moolasart*, Sirirat Likanonsakul
2545 (2002) Placebo-controlled, Double-blind, Randomized Study of Prophylactic Antibiotics in Elective Abdominal Hysterectomy C. Chongsomchai, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop, J. Ounchai, N. Vudhikamraksa
ปี ชื่อ ผู้แต่ง