บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2546 (2003) ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ พิบูล กมลเพชร, สมจิต ปทุมานนท์*, สุนีย์ ละกำปั่น
2546 (2003) A randomized trial of the impact of multiple micronutrient supplementation on mortality among HIV-infected individuals living in Bangkok สุขุม เจียมตน, Jacques Pepin, Reungpung Suttent, Suzanne Filteau, Bussakorn Mahakkanukrauh, Wanna Hanshaoworakul, Pongsakdi Chaisilwattana, Puan Suthipinittharm, Prakash Shetty, Shabbar Jaffar
2545 (2002) ศึกษาผลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตรงระหว่างยา NSAIDS และพาราเซตามอล ในการรักษาโรคข้อเขาเสื่อม จันทร์เพ็ญ พาหงษ์, ชลัท วินมูน, ธวัช ประสาทฤทธา, สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์, อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ, เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
2545 (2002) The Clinical Efficacy of Piroxicam Fast-Dissolving Dosage Form for Postoperative Pain Control After Simple Lumbar Spine Surgery: A Double-blinded Randomized Study Chathchai Pookarnjanamorakot, Wichien Laohacharoensombat, Suphaneewan Jaovisidha
2545 (2002) ประสิทธิผลในการกระตุ้นการขับถ่ายของว่านหางจระเข้เหน็บทวาร นลินทิพน์ ตำนานทอง*, เสมอเดือน คามวัลย์
2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการพันปมยางและการติดปุ่มเหล็กที่วิ่งล้อรถนั่งคนพิการในผู้ป่วยอัมพาตระดับสูง อภิชนา โฆวินทะ, อรัญ รัตนพล*
2545 (2002) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีประยุกต์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Areerat Suputtitada, จิรวรรณ ตันวัฒนะ*, ชฎิล สมรภูมิ, อนัน ศรีเกียรติขจร, เสก อักษรานุเคราะห์
2545 (2002) Comparison of Wavefront-guided Customized Ablation vs. Conventional Ablation in Laser in situ Keratomileusis Vongthongsri A, Phusitphoykai N, Naripthapan P.
2545 (2002) A Randomized Comparison of Postcesarean Pain between Closure and Nonclosure of Peritoneum Chanrachakul B*, Hamontri S, Herabutya Y
2545 (2002) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อรุณี ศิริกังวาลกุล
2545 (2002) Cost Analysis of Different Types of Tuberculosis Patient at Tuberculosis Centers in Thailand Pirom Kamolratanakul*, Narin Hiransuthikul, Naruemol Singhadong, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงค่าความโค้งกระจกตาภายหลังการลงแผลผ่าตัดต้อกระจกแบบ scleral tunnel และ clear cornea วิชัย หาญบรรจง
2545 (2002) การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระหว่างการใช้เครื่องส่องไฟแบบมาตรฐานและแบบ 2 ด้าน พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
2545 (2002) ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
2545 (2002) ประสิทธิผลของคุณภาพ haloperidol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา*
2545 (2002) Vaccinating Thai Adolescents Against Hepatitis A: Is It Cost-Effective? Suphan Soogarun*, Viroj Wiwanitkit
2545 (2002) Costs and Benefits of Different Strategies to Screen for Cervical Cancer in Less-Developed Countries Bin Yi, Jason King, Jeanne S Mandelblatt*, Khunying Kobchitt Limpahayom, Lynne Gaffikin, Patricia Ringers, Paul D Blumenthal, Pisake Lumbiganon, Suwanna Warakamin, William F Lawrence
2545 (2002) Intravaginal 400 microg Misoprostol for Pregnancy Termination in Cases of Blighted Ovum: A Randomized Controlled Trial เอกชัย โควาวิสารัช, Udomsak Sathapanachai
2545 (2002) Cost-benefit Analysis of Hepatitis A Vaccination in Thailand Anchalee Teppakdee, Araya Tangwitoon, Danai Khemasuwan, Jiruth Sriratanaban, Kawin Tangdhanakanond, Nuttanun Suramaethakul, ยง ภู่วรวรรณ*
2545 (2002) การคำนวณต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ปี ชื่อ ผู้แต่ง