บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2543 (2000) Economic Evaluation of Water Iodization Program in Thailand Chandrakant S Pandav*, FU Ahmed, K Anand, Sangsom Sinawat
2543 (2000) การเปรียบเทียบผลของการใช้ oxytocin เข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำกับ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองในโรงพยาบาลราชวิถี เจริญ วิภูภิญโญ
2543 (2000) Oral Zidovudine during Labor to Prevent Perinatal HIV Transmission, Bangkok: Tolerance and Zidovudine Concentration in Cord Blood Chaiporn Bhadrakom, Joanne V. Mei, Katy H.P. Moore, Nancy L. Young, Nathan Shaffer, R.J. Simonds*, Suvanna Asavapiriyanont, Timothy D. Mastro, Varaporn Sangtaweesin, W. Harry Hannon, นิรันดร์ วรรณประภา
2543 (2000) คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ ฉวี เบาทรวง, สุพิศ รุ่งเรื่องศรี, อัญชลี ตาบุรี*
2543 (2000) การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ยุพิน กลิ่นขจร, สมบัติ ไชยวัฒน์*
2543 (2000) Irrigation of the Distal Defferens during Vasectomy; Does it Accelerate the Post Vasectomy Sperm-Free Rate? Apirak Lertsuwannaroj, Somboon Leungwattanakit, Krisada Ratana-Olarn
2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการขูดมดลูกโดยใช้อุปกรณ์คาร์แมน แคนนูลากับอุปกรณ์ขูดมดลูกชนิดโลหะ กนก สีจร, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, สุพินดา พันเทศ, สุวรีย์ เผ่าจิระศิลป์ชัย
2543 (2000) ชีวสมมูลของยาเม็ดโคลซาปีน กิตติพงษ์ สานิชวรรณกุล, ชุลีกร สอนสุวิทย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, วรรณดี แต้โสตถิกุล*, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
2543 (2000) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างริสเพอริโดนและฮาโลเพอริดอลในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคจิตเภทครั้งแรก จุฑามณี สุทธิสีสังข์, พิชิตพงษ์ อริยวงศ์, วันชัย กิจอรุณชัย, สมรัก ชูวานิชวงศ์*, สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น, สุทธิพงศ์ ชิณเครือ
2543 (2000) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติค ฉันทิกา จันทร์เปีย, ปัญจางค์ สุขเจริญ, สมศรี แสงสว่างชัย, อัจฉรา เปรื่องเวทย์*, ไข่มุก วิเชียรเจริญ
2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ กรองได อุณหสูต, เพ็ญจันทร์ เสรีวัฒนา*
2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, กาญจนี องค์วรานนท์, ภัสพร ขำวิชา*
2543 (2000) โอลานซาพีนเปรียบเทียบกับฮาโลเพอริดอลในคนไข้จิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา : การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล Suwanna Roungkarnjanaset, รณชัย คงสกนธ์*
2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มตัวอย่างในการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้ดั้งเดิม ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, วัจนินทร์ โรหิตสุข, สมร อริยานุชิตกุล
2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา cholestyramine กับ ursodeoxycholic acid ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรค idiopathic neonatal hepatitis จิราศรี วัชรดุลย์, ประพันธ์ อ่านเปรื่อง*
2543 (2000) Effects of Rice Powder Salt Solution and Milk-rice Mixture on Acute Watery Diarrhea in Young Children A Sabchareon*, C Sirivichayakul, H Rathvuth, K Pengsaa, N Vithayasai, P Chanthavanich, P Wisetsing, S Harikul, W Chokejindachai
2543 (2000) A Randomized Clinical Trial of Combinations of Artesunate and Azithromycin for Treatment of Uncomplicated Plasmodium Falciparum Malaria in Thailand Chalermrut K, Krudsood S*, Phophak N, Popa C, Phumratanaprapin W, Silachamroon U, Singhasivanon P, Wilairatana P
2543 (2000) Clotrimazole Troche vs. Itraconazole Oral Solution in the Treatment of Oral Candidosis in AIDS Patients Apichati Sivayathorn, Kitti Jittreprasert, Rumpa Linpiyawa*
2543 (2000) A Comparison of Two Dosing Regimens of Zidovudine in Thai Adults with Early Symptomatic HIV Infection. Conducting Clinical HIV Trials in South-East Asia Phanuphak P, Grayson ML, Sirivichayakul S, Suwanagool S, Ruxrungtham K, Hanvanich M, Ratanasuwan W, Ubolyam S, Hughes MD, Wanke CA, Hammer SM
2543 (2000) เปรียบเทียบผลของระบบการบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบบญาติมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการดูแล กรเกศ พรหมดี, สายพิณ กมลชัย*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง