บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) Endotracheal Intubation with Thiopental/Succinylcholine or Sevoflurane-Nitrous Oxide Anesthesia in Adults: A Comparative Study อริศรา เอี่ยมอรุณ*, Chatchai Prechawai, Jutarat Anusit, Kanchana Somcharoen, Onanong Chaiyaroj, ศิริพร ปิติมานะอารี
2544 (2001) Comparison Between Closed Reduction with Percutaneous Pinning and Open Reduction with Pinning in Children with Closed Totally Displaced Supracondylar Humeral Fractures: A Randomized Controlled Trial กมลพร แก้วพรสวรรค์
2544 (2001) Efficacy of Single Daily Dosage of Methimazole vs. Propylthiouracil in the Induction of Euthyroidism Mayuree Homsanit, สุทิน ศรีอัษฎาพร, สาธิต วรรณแสง, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิชาต วิชญาณรัตน์
2544 (2001) Comparison of the Effect of Rocuronium and Pancuronium for Precurarization Technique : A Randomized Controlled Trial Jariyawisut S, Niyompan U, Phengsrakes N*, Poomsawat S, Simajareuk S, Thienthong S
2544 (2001) Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W*, Sirinan C, Tiapanit P
2544 (2001) Antiemetic Effect of Intramuscular Ephedrine in Cesarean Section under Spinal Anesthesia Chau-In W*, Huaoharn H, Srimuang T
2544 (2001) The Incidence of Transient Neurologic Symptoms (TNS) after Spinal Anesthesia : A Comparison Between 5% Hyperbaric Lidocaine and 0.5% Hyperbaric Bupivacaine Prasitdamrong S, Punjasawadwong Y*, Srisawang S
2544 (2001) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2544 (2001) HIV-seropositive Results, Health-related Quality of Life, and Social Support: A 24-week Prospective Study in Thailand Srisurapanont M., Sambatmai S., Jarusuraisin N.
2543 (2000) A Randomized, Controlled 24-week Study of Intermittent Subcutaneous Interleukin-2 in HIV-1 Infected Patients in Thailand Kiat Ruxrungtham, Surapol Suwanagool, Jorge A. Tavel, Mena Chuenyam, Eugene D. Kroon, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Wichai Techasathit, Yeuming Li, Sean Emery, Richard T. Davey, Lisa Fosdick, Chaiyos Kunanusont, H. Clifford Lane, Praphan Phanuphak, the Vanguard Study Group
2543 (2000) การให้ Nasal Positive Pressure Ventiliation วิทยา เพ็ชรดาชัย
2543 (2000) A randomized, Double-blind Trial of Half versus Standard Dose of Zidovudine Plus Zalcitabine in Thai HIV-1-infected Patients (study HIV-NAT 001) Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper*, Kiat Ruxrungtham, Mark E. Newell, Mena Chuenyam, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyam, Sunee Sirivichayakul, Supranee Buranapraditkul, Joep M. Lang, Eugene D. Kroon
2543 (2000) A randomized, Dose-finding Study with Didanosine Plus Stavudine versus Didanosine alone in Antiviral-naive, HIV-infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper, Gerrit-JanWeverling , Kiat Ruxrungtham*, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyama, Somsong Teeratakulpisarn, Supranee Buranapraditkun, Eugene D. Kroon, Joep M. Lange
2543 (2000) Comparison of standard interrupted flow and constant continuous flow for transurethral prostatectomy in Rayong Hospital สวัสดิ์ โล่วรพงศ์
2543 (2000) Economic Evaluation of Water Iodization Program in Thailand Chandrakant S Pandav*, FU Ahmed, K Anand, Sangsom Sinawat
2543 (2000) การเปรียบเทียบผลของการใช้ oxytocin เข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำกับ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองในโรงพยาบาลราชวิถี เจริญ วิภูภิญโญ
2543 (2000) Oral Zidovudine during Labor to Prevent Perinatal HIV Transmission, Bangkok: Tolerance and Zidovudine Concentration in Cord Blood Chaiporn Bhadrakom, Joanne V. Mei, Katy H.P. Moore, Nancy L. Young, Nathan Shaffer, R.J. Simonds*, Suvanna Asavapiriyanont, Timothy D. Mastro, Varaporn Sangtaweesin, W. Harry Hannon, นิรันดร์ วรรณประภา
2543 (2000) คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ ฉวี เบาทรวง, สุพิศ รุ่งเรื่องศรี, อัญชลี ตาบุรี*
2543 (2000) การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ยุพิน กลิ่นขจร, สมบัติ ไชยวัฒน์*
2543 (2000) Irrigation of the Distal Defferens during Vasectomy; Does it Accelerate the Post Vasectomy Sperm-Free Rate? Apirak Lertsuwannaroj, Somboon Leungwattanakit, Krisada Ratana-Olarn
ปี ชื่อ ผู้แต่ง