บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2547 (2004) Efficacy of Pre-incisional Bupivacaine Infiltration on Postoperative Pain Relief after Appendectomy: Prospective Double-blind Randomized Trial Varut Lohsiriwat, Narong Lert-akyamanee, Winchai Rushatamukayanunt
2547 (2004) การพัฒนาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับใช้ในประเทศ 4: การศึกษาทางคลินิกเมื่อติดตามผล 6 เดือน ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, วรพรรณ พึ่งรักษาเกรียรติ, สุภาภรณ์ จงวิศาล*, สุชิต พูลทอง
2547 (2004) Olanzapine Plus Fluvoxamine and Olanzapine Alone for the Treatment of an Acute Exacerbation of Schizophrenia Warawat Chaichan
2547 (2004) การรักษาอาการปวดภายหลังการผ่าตัดกระดูกสั นหลังเปรียบเทียบระหว่างลอร์นอซิเคมกับยาหลอกโดยให้ก่อนเสร็จการผ่าตัด: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย สมบูรณ์ เทียนทอง*, กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, สุธันนี สิมะจารึก, วัฒนา ตันทนะเทวินทร์, อักษร สาธิตการมณี, กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, วัฒนา ตันทนะเทวินทร์, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, สมบูรณ์ เทียนทอง, สุธันนี สิมะจารึก, อักษร สาธิตการมณี
2547 (2004) ศึกษาเปรียบเทียบการยับยังการหลังน้ำนมของยาเม็ดคุมกำเนิดและ Bromocriptine Anantaporn Nomrak, Kitinan Sittichai, Manee Piya-Anant, Porndara Saechua, สุพร วรพิทักษานนท์
2547 (2004) Development of a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Thai Patients with Rhinoconjunctivits   Chaweewan Bunnag*, Kitirat Ungkanont, Perapun Jareoncharsri, Pornsri Sriussadaporn, Prayuth Tunsuriyawong, Kraisorn Chairojkanjana, Srisomboon Musiksukont, Watcharee Leurmarnkul, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรังจากเชื้อแบคทีเรียระหว่างสารละลาย Burow ความเข้มข้นร้อยละ 8 กับยาปฏิชีวนะ Sofradex ชนิดหยอดหู จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์*, วันดี ไข่มุกด์, สุรีรัตน์ เจะและ
2547 (2004) ผลของการกระตุ้นสัมผัสต่อการตอบสนองความเจ็บปวดของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า Nattha Auntarun*, วีณา จีระแพทย์
2547 (2004) การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์, ประภา ลิ้มประสูตร, มัลลิกา ตั้งค้าวานิช, รสสุคนธ์วาริทสกุล*, แสงหล้า พลนอก
2547 (2004) การเสริมกระเทียมไทยสกัดไม่มีผลต่อค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หน้าที่การทำงานของตับและไตในผู้ป่วยที่มีโคเลสเตอรอลสูง ปราณี จันทเพ็ชร์, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, สุภัทรา จันทรมานะ, อรวรรณ ติยะมณี
2547 (2004) การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กิตติกา กาญจนรัตนากร, กุลวรา ดุษฎี, ผ่องศรี มะโนเพ็ญ, ภูษณ ปรีย์มาโนช, สุมาลี พฤกษากร, อัจฉรา ฟองคำ
2547 (2004) ผลของการชักนำการเจ็บครรภ์ทันทีด้วย Oxytocin กับการเฝ้ารอ 12 ชั่วโมง หลังจากมีภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนเจ็บครรภ์ ในครรภ์ครบกำหนด ประพนธ์ จารุยาวงศ์, อำนวย ตัณฑ์ศุภศิริ, เอกชัย ศิริพานิช
2547 (2004) การเปลี่ยนแปลงของไขมันในสตรีวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนด้วยเอสโตรเจนอย่างเดียวเทียบกับเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตรเจน เกษม เสรีพรเจริญกุล
2547 (2004) Quality of life among people living with HIV/AIDS in northern Thailand: MOS-HIV Health Survey Chawalit Natpratan, Masao Ichikawa*
2546 (2003) Health-related Quality of Life after Hip Fracture in the Elderly Community-dwelling Jithathai Jongjit*, Ladda Komsopapong, Pramook Songjakkaew, รณชัย คงสกนธ์
2546 (2003) A Randomized Trial of Oral and Vaginal Misoprostol to Manage Delivery in Cases of Fetal Death ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, ยงยุทธ เหราบัตย์, อภิชาต จิตต์เจริญ*
2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล วิภู กำเหนิดดี, อารมย์ ขุนภาษี, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง*, ไกรวัชร ธีรเนตร
2546 (2003) TB treatment: as simple as DOT? Pope DS, Chaisson RE.
2546 (2003) ฤทธิ์ลดการคัดจมูกจากของยาลอราทาดีน เฟกโซเฟนนาดีน และเซทธัยริซีนในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ชนิดเพอเรนเนียล สมพงษ์ วาจาจำเริญ, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมทอลซิล ระหว่างวิธีใช้ไฟฟ้าจี้ตัดกับวิธีใช้เส้นลวดตัดและเย็บผูกในผู้ป่วยเด็ก กรีฑา ม่วงทอง, ปุยฝ้าย จินดาประสาน*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง