บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2546 (2003) ภาระค่าใช้จ่ายจากการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนภายใต้นโยบาย 30 บาท อภิญญา สัชฌะไชย*, สมพร อินศรีแก้ว
2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการพ่นยา L – epinephrine กับ Salbutamol ในการรักษา Acute Bronchiolitis ปิ่นมณี แซ่เตีย, ชาตรี พลสยม
2546 (2003) การเปรียบเทียบผลของมอร์ฟีนที่บริหารด้วยวิธีให้เข้าหลอดเลือดดำแบบ Sliding Scale กับวิธีฉีดเข้ากล้ามในการระงับปวดหลังผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็ก สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์*, ทรงยศ วลัยฤาชา, ประณีต ศิริรัตน์บุญขจร, มงคล เลาหเพ็ญแสง, รวิศ เรืองตระกูล, ฤาดี ขาวสะอาด, สุนทรี สาลีพันธ์
2546 (2003) Cost Effectiveness in Establishing Hemophilia Carrier Detection and Prenatal Diagnosis Services in a Developing Country with Limited Health Resources Ampaiwan Chuansumrit, Nongnuch Sirachainan, Praguywan Kadegasem, Saranya Rurgkhum, Sauwakon Ajjimakorn, Somporn Krasaesub, Sukunya Chotsupakarn, Werasak Sasanakul*
2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา*
2546 (2003) A Comparison of Cytology with Pap Smears Taken by a Gynecologist and with a Self-sampling Device Kennichi Kakudo, Krittika Suwanrungruang*, Onanong Kritpetcharat, Prasit Pengsaa, Sadamu Noda, Supannee Sriamporn, สุพจน์ คำสะอาด
2546 (2003) Comparison the Epidural and Spinal Anesthetic-related Variable Costs for Cesarean Section at King Chulalongkorn Memorial Hospital Leelanukrom R, Sindhvananda W*
2546 (2003) Effect of Sevoflurane and Isoflurane on Blood Glucose Level in Neurosurgery Kaewsing P, Suchartwatnachai P*
2546 (2003) Glottic Visualization of “Sniffing Position” Compared with Neutral Head Position in Elective Surgical Patient บรรจง ครอบบัวบาน*, Kumkeaw S, Pisalpan S, Pitakpol S, Prungchaiyaphum T, Serkphukhiew T
2546 (2003) การพันขาเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยสูงอายุที่รับการผ่าตัดบริเวณส่วนล่างของร่างกายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Chau-In W, Palachewa K, Thananan M, Thincheelong W*
2546 (2003) Effect of Bupivacaine With Epinephrine Wound Instillation for Pain Relief After Pediatric Inguinal Herniorrhaphy and Hydrocelectomy Kanitha Kraiprasit, Panidaporn Gunnaleka, Sangsom Pirayavaraporn, Sumitra Chowvanayotin, Suppat Petcharatana, สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์*, Thunyanit Montapaneewat, สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
2546 (2003) Rapid Tracheal Intubation with Atracurium : Comparison Between Timing and Priming Techniques Chanpradub S, Choorat J, Ittichaikulthol W*, Kitticharoenrerk A, Sithamwilai W
2546 (2003) Incidence of Urinary Tract Infections in Patients with Short-term Indwelling urethral Catheters: A Comparison between a 3-day Urinary Drainage Bag Change and no Change Regimens Anchalee Panthawanan, Anuwat Keerasuntonpong, Duangporn Jintanotaitavorn, Kanjana Kachintorn, Luckana Suddhisanont, Sribenja Waitayapiches, Surapee Tiangrim, Thepnimitr Judaeng, Wannasit Thearawiboon, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล*
2546 (2003) Low-Dose Fentanyl Attenuates Circulating Responses to Laryngoscopy and Tracheal Intubation Bunchungmongkol N, Lapisatepun W*, Wongmuk P
2546 (2003) Epidural Anesthesia for Casearean Section : An open Clinical Study Comparison of 0.75% Ropivacaine and 0.5% Bupivacaine Duangkae S, Saigosoom W*, Saratan P
2546 (2003) Pain Relief During Propofol Injection : 1.0 vs 1.5 mg/kg Thiopentone Pretreatment Chau-In W*, Nonlhaopol D, Peanmanakit J
2546 (2003) Low and High Doses of Rabeprazole vs. Omeprazole for Cure of Helicobacter Pylori Infection C. Kositchaiwat, B. Ovartlarnporn, U. Kachintorn, K. Atisook
2546 (2003) การลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัดด้วยยา Dexamethasone เปรียบเทียบกับ Droperidol ในผู้ป่วยนรีเวชที่มารับการผ่าตัดทำ Diagnostic Laparoscopy ภายใต้การดมยาสลบ Bunsangcharoen P, Chau-In W*, Malasi P, Pongmetha S, Thananun M
2546 (2003) ประสิทธิผลของ Bupivacaine ขนาดน้อย ร่วมกับ Fentanyl เมื่อเปรียบเทียบกับBupivacaine ขนาดปกติ ที่ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัด Chanchayanon T*, Krataijan J, Preechavai P, Vittayanupagorn N, พรรณิภา ผาคำ
2546 (2003) Comparison of Dose Requirement of Diluted and Undiluted Propofol for Patients Undergoing ERCP Amornyotin S*, Chalaynnawin W, Prakotsue K, Sattawattharmrong Y, Suraseranivongse S, Tensit K
ปี ชื่อ ผู้แต่ง