บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาที่ ฉีดเข้าช่องไขสันหลังเพื่อเสริ มการระงับปวดในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลแก้ปวด และอาการข้างเคียงของการรับประทานยา Rofecoxib การฉี ดยา Morphine เข้าไขสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดบริเวณทวารหนักใน 24 ชั่วโมงแรก ปกรณ์ อุรุโสภณ*, พรอรุณ สิริโชติวิทยากร, วัชริน สินธวานนท์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา Gentamicin แบบวันละครั้งกับการแบ่งให้วันละสองครั้งในทารกแรกเกิด ภพ โกศลารักษ์, ผกามาศ จันทร์เทพ, จรรยา จิระประดิษฐา, สุกัญญา ทักษพันธุ์, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, จรรยา จิระประดิษฐา, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, ผกามาศ จันทร์เทพ, ภพ โกศลารักษ์, สุกัญญา ทักษพันธุ์
2547 (2004) ประสิทธิผลของยาสีฟันผสมไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์ อังคณา ลีโทชวลิต*, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
2547 (2004) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนได้ นิตยา ลาภเจริญวงศ์, วิจิตรา กุสุมภ์*
2547 (2004) การทำ Perianal blockage ด้วย 0.5% Bupivacaine สำหรับระงับปวดหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวาร กำธร ตันติวิทยาทันต์, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, โสภณ จิรสิริธรรม
2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเหลือดหัวใจ กัณหา ปานสมุทร์*, มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
2547 (2004) A Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Primary Cryptococcal Meningitis Prophylaxis in HIV Infected Patients with Severe Immune Deficiency P Chetchotisakd, S Sungkanuparph, B Thinkhamrop, P Mootsikapun, P Boonyaprawit
2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นิมิตร ยุวนิมิ
2547 (2004) การใช้ยา Parecoxib ระงับปวดระหว่างการทำ ESWL พวงเพชร มีสวัสดิ์, พัชรี ยิ้มรัตนบวร, ไพโรจน์ จึอนุวัตร*
2547 (2004) การเลือกวิธีผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำจากภาวะหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร: การวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai*
2547 (2004) Norfloxacin 3 Days vs 7 Days in Cirrhotic Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage : Infection Rate and Mortality, A Preliminary Report Duangporn Thong-ngam, เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ*, Rungsun Rerknimitr
2547 (2004) The Efficacy of Peginterferon alfa-2b Plus Ribavirin Combination in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Anuchit Chutaputti, Manit Leethochavalit, Satien Techapaitoon, Taweesak Tanwandee, Teerha Piratvisuth*, Uthai Khow-Ean, Varocha Mahachai, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิทวัส ลออคุณ*, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร
2547 (2004) Cost-effectiveness of exercise training to improve claudication symptoms in patients with peripheral arterial disease Charoen Treesak, Vijj Kasemsup, Diane Treat-Jacobson, John A Nyman, Alan T Hirsch
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ 2.5% และ10% phenylephrine ในการขยายรูม่านตา ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, พัฒนารี ล้วนรัตนากร, เจษฎา นพวิญญูวงศ์
2547 (2004) การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือน พรรณวดี พุธวัฒนะ, พรพิมล มาศนรากรณ์*, สุกษม อัตนวานิช
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาแบบ Modified Retrobulbar Block และ Peribulbar Block ต่อการทำให้กล้ามเนื้อตาปราศจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจก ปราณี สงวนชื่อ*, ศรัณย์ เจริญงามเสมอ, ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิต ในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ผาสุข แก้วเจริญตา*, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
2547 (2004) ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ฉลาด แสงอาทิตย์*, สุสัณหา ยิ่มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง