บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ ชัยยา นรเดชานันท์*, ชิดชนก เรือนก้อน, วราภรณ์ ปัณณวลี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2548 (2005) Control of Bleeding in Children with Dengue Hemorrhagic Fever Using Recombinant Activated Factor VII: A Randomized, Doubleblind, Placebo-Controlled Study Ampaiwan Chuansumrit, Somporn Wangruangsatid, Yujinda Lektrakul, Mary Ng Chua, Maria Rosario Zeta Capeding, Ole Molskov Bech, the Dengue Study Group
2548 (2005) A Randomised Controlled Trial of 6 and 12 Hourly Administration of Vaginal Misoprostol for Second Trimester Pregnancy Termination ยงยุทธ เหราบัตย์, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
2548 (2005) Primary care nurses using guidelines in Thailand: a randomized controlled trial Pagaiya , N. , Garner , P.
2548 (2005) Effectiveness of a multi-component intervention on dispensing practices at private pharmacies in Vietnam and Thailand—a randomized controlled trial Chalker , J. , Ratanawijitrasin , S. , Chuc , N. T. K., Petzold , M. , Tomson , G.
2548 (2005) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์
2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิต สมนพร บุญยะรัตเวช, สุพจน์ ศรีมหาโชตะ, เทวัญ สุวานิช*
2548 (2005) การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Rofecoxib และ Celecoxib สำหรับอาการปวดหลังการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ ปกรณ์ อุรุโสภณ*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์, สุรัญชนา สรเสนา
2548 (2005) A Prospective, Randomized Trial of Structured Treatment Interruption for Patients with Chronic HIV Type 1 Infection Peter G. Cardiello*, Elly AM Hassink, Jintanat Ananworanich, Preeyaporn Srasuebkul, Tarika Samor, Apicha Mahanontharit, Kiat Ruxrungtham, Bernard Hirschel, Joep Lange, Praphan Phanuphak, David A. Cooper
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการแก้ปวดของยาโรฟิคอกซิบและยาวาลดิคอกซิบภายหลังการผ่าตัดบริเวณเต้านม ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย*, วัชริน สินธวานนท์, ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารักษ์
2548 (2005) การสวนหรือไม่สวนอุจจาระเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด: การศึกษาโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม วิราวรรณ ศรีงามวงศ์, เอกชัย โควาวิสารัช*
2548 (2005) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักฉบับภาษาไทย: การแปลความถูกต้องและความเชื่อถือได้ กัมมันต์ พันธุมจินดา, จิตร สิทธิอมร, ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา*, เอ็ดการ์ เจ เลิฟ
2548 (2005) การเปลียนแปลงของอาการของระบบทางเดินปัสสาวะและคุณภาพชีวิตในสตรีไทยที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินภายหลังการรักษาด้วยยา Tolterodine สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน
2548 (2005) การเปรียบเทียบผลระงับความปวดระหว่างยา parecoxib และ tramadol ภายหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ตุลชัย อินทรัมพรรย, ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์*
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เลโวบูพิวาเคนและบูพิวาเคนฉีดเข้าชั ้นนอกดูราสำหรับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาติ, ดนัย อุดมเตชะ, พรสวรรค์ งามประเสริฐวงศ์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, สินธิชัย บัวงาม, อรลักษณ์ รอดอนันต์
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบเส้นกราฟการเรียนรู้ของการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังโดยใช้เข็มขนาด 25 และ 27 สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา พรเทพ เปรมสำราญ, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, อรนุช เกี่ยวข้อง
2548 (2005) ผลการกดแผลห้ามเลือดโดยการใช้มือกดและใช้เครืองกดแผลในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจและหลอดเลือด นิยม สุวรรณวงศ์
2548 (2005) การใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อศึกษาผลของยาสลบระหว่างการสลบแบบ Balanced Anesthesia ด้วย Sevoflurane ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, สุรพงษ์ หล่อสมฤดี*
2548 (2005) การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทยแบบรูปภาพ บัญชา พิทยวรนันท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์*, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
2548 (2005) ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม The Thai-Modified Function Living Index Cancer version 2 (T-FLIC 2) ในการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell กนิษฐา ไทยกล้า, ปริศนา แสงสว่าง, สุกัญญา อินทรภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง