บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2545 (2002) การคำนวณต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
2545 (2002) ผลของการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าต่อการควบคุมลำตัวในเด็กซีพี ชนิด Spastic Diplegia จีรภา จรัสวณิชพงศ์
2545 (2002) การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, พงษ์ ปทุมนากุล, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, วิจิตร เกิดผล, เกรียงไกร โพธานันท์
2545 (2002) Trans upper tarsal conjunctival anesthesia for upper lid blepharoplasty (Compare ot transcutaneous anesthesia) ศิลา ทองไล้
2545 (2002) วิธีวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค ฉวีวรรณ เย็นจิตร, ชูเสกข์ ศรไพศาล*, วัฒนีย์ เย็นจิตร, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
2545 (2002) คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของเด็กโรคหอบหืด Pornsri Sriussadaporn*, Srisomboon Musiksukont, สมพร สุนทราภา, สมหญิง โควศวนนท์
2545 (2002) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด อรนุช อิฐรัตน์*, อรนุช แซ่ลี้
2545 (2002) The Use of Intranasal Thiamphenicol Glycinate Acetylcysteinate in the Treatment of Chronic Rhinosinusitis Aksorn Asseanasen, Chaweewan Bunnag, ปารยะ อาศนะเสน*, Perapun Jareoncharsri, Vathana Thitadilok
2545 (2002) ความคุ้มทุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลลำปาง ดารินทร์ อโรร่า, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, นภาพร นวลจันทร์, มุกดา เรืองศรีชัย, ศิริวรรณ แสงทอง, สุภาพร ยิ่งชาญกุล, สุวิทย์ พิชยาพันธ์
2545 (2002) Pain Control After Thoracotomy in Pediatric Patients Comparing Thoracic Epidural Analgesia with Intercostal Nerve Block : A Pilot Study Boonmak P, Boonmak S, Horatanaruang D, Boonpadhanapong S
2545 (2002) ผลของการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยต่อการอักเสบของเหงือกและการเกิดคราบจุลินทรีย์ สำราญ สุภารี, สุภาภรณ์ สิงหรา, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์*, อาริยา รัตนทองคำ, เทียมหทัย ชูพันธ์, โสพิศ วงศ์คำ
2545 (2002) The Efficacy of Combinded Zidovudine and Lamivudine Compared with that of Combined Zidovudine, Lamivudine and Nelfinavir in Asymptomatic and Early Symptomatic HIV-Infected Children Pikul Moolasart*, Sirirat Likanonsakul
2545 (2002) Placebo-controlled, Double-blind, Randomized Study of Prophylactic Antibiotics in Elective Abdominal Hysterectomy C. Chongsomchai, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop, J. Ounchai, N. Vudhikamraksa
2545 (2002) ประสิทธิภาพของเมเพริดีนทางหลอดเลือดดำในการระงับปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด สุกรี สุนทราภา, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, ศกุนตลา สุขปัญญา, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, ศกุนตลา สุขปัญญา, สุกรี สุนทราภา
2545 (2002) การประเมินการเจาะเลือด: กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน วิโรจน์ ไววานิชกิจ
2545 (2002) Persistence of the Antihypertensive Efficacy of Amlodipine and Nifedipine GITS after Two 'missed doses': A Randomised, Double-blind Comparative Trial in Asian Patients I Ongtengco, D Morales, J Sanderson, Z-R Lu, L J Beilin, V Burke, I B Puddey, S Tanomsup, H Dayi, P Rahardjo, Dato R Zambahari, C-Y Chen, A A Soenarta, P Buranakitjaroen, C Tan, T K Soon, D-J Wu
2545 (2002) การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ: ผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดในผู้ป่วยอัมพาตแขนขาทั้งสี่ สุวรรณี จรูงจิตรอารี
2545 (2002) ผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและผลอันไม่พึงประสงค์จากยา propofol/ketamine เปรียบเทียบกับpropolfol/fentanyl ในผู้ป่วยที่มาขูดมดลูก Ang-kanarwiriyarak S, Chongsuvivatwong V, Phadungchaichote N*, ลักษมี ชาญเวชช์
2545 (2002) การให้ยาปริมาณน้อยทางไขสันหลังในผู้ที่มารับการผ่าตัดคลอด Chumnarnkitkosol P*, Keawjareon M, Samranjai P, Sirinan C, Sornnil A
2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อด้วย atropine 3 ขนาด Jearanorot A, Limpamas B*, ลักษมี ชาญเวชช์, วิรัตน์ วศินวงศ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง