ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) An effectiveness and economic analyses of tricalcium phosphate combined with iliac bone graft versus RhBMP-2 in single-level XLIF surgery in Thailand Win Boonsirikamchai, Pochamana Phisalprapa, Chayanis Kositamongkol, เอกพจน์ ก่อวุฒิกูลรังษี, มนต์ชัย เรืองชัยนิคม, Werasak Sutipornpalangkul*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์และความเครียดของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบ าบัดด้วยยา: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ อรวรรณ จันทร์มณี*, ตรีนุช ราษฎร์ดุษดี
บทความวิจัย 2566 (2023) ประสิทธิผลของการฉีดยา Tranexamic acid เข้าข้อเข่าระหว่างขนาด 250 มิลลิกรัมกับขนาด 500 มิลลิกรัมเพื่อลดการสูญเสียเลือดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สาธิต พรพัฒนารักษ์
บทความวิจัย 2566 (2023) ประสิทธิผลของน้ำตาลลําไยต่อการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในอาสาสมัครที่มีภาวะนอนไม่หลับ ฉัตรภา หัตถโกศล*, ศิริกัญญา ลับแล, มนีรัตน์ เตชะวิเชียร, ญาณิศา ทับเจริญ, สุวิมล ทรัพย์วโรบล, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สิริกัญญา โตรักษา
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเศษกระดูกปลูกที่ได้จากการผ่าตัดและไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมกับไขกระดูกจากปล้องกระดูกสันหลัง: การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม สายันต์ สุเมธวานิชย์*, อนุุวััฒน์ ไพบููลย์
บทความวิจัย 2566 (2023) ประสิทธิภาพของน้ายาบ้วนปาก 0.1% ไคโตซาน-เคอร์คูมินอยด์ในการรักษาโรคไลเคน แพลนัส ในช่องปากและการป้องกันการกลับเป็นซ้าของโรค ศิริมา มหัทธนาดุลย์*, กนกพร ปางสมบูรณ์, มุสตาฟา วารก้า เมี่ยน, สุรีรัตน์ เจะและ
บทความวิจัย 2566 (2023) งานวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบผลของฟ้าทะลายโจร กับฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์*, สันต์ ใจยอดศิลป์, ธรรมรัตน์ บุญสูง, พอ ใจยอดศิลป์, ญาธิป ทิพระษาหาร, คมิก กุลมโนชญ์, เมธี ศรีเจริญ, วศินี เมฆวิฑูร, ชมภูนุช เศรษฐผล, จริยา ทรงรัก, กอบแก้ว บูรพา, วิราวัลย์ ผลจันทร์, ชลภัสสรณ์ เอื้อธนิกานนท์, เจตน์ วันแต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษานำร่องแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อดูอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับหรือไม่ได้รับยาชา Lidocaine เฉพาะที่ในทางเดินหายใจส่วนต้น กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์*, ศิวนาฏ พีระเชื้อ
บทความวิจัย 2566 (2023) Early Goal-Directed Therapy Using FloTrac/EV1000 Platform for Hemodynamic Optimization to Improve Perioperative Outcomes in Patients Undergoing Major Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial Netinai Chaimala, สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์*, เทพกร สาธิตการมณี, อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of Auricular Point Acupressure with Magnetic Plates on Postpartum Anxiety and Depression in Low Risk Parturient at Thammasat University Hospital: A Randomized Clinical Controlled Trial Rosemawatee Hajeeyeh, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์*, Paradi Sangwattanakul, Puckjira Iaocharoen, Jenny Kim, Junya Pattaraarchachai, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of Auricular Point Acupressure with Magnetic Plates on Postpartum Anxiety and Depression in Low Risk Parturient at Thammasat University Hospital: A Randomized Clinical Controlled Trial Rosemawatee Hajeeyeh, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์*, Paradi Sangwattanakul, Puckjira Iaocharoen, Jenny Kim, Junya Pattaraarchachai, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ
บทความวิจัย 2565 (2022) The impact of pharmacists’ interventions in female internal medicine ward at university-based hospital on cost savings and cost avoidance Tanatape Wanishayakorn, Orawan Sae-lim*, Onnicha Suntornlohanakul, Pastraporn Yiengkulchao, Prayut Muangming, Nataya Chuerdee
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาผลของยาไซเมทิโคนต่อจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ใช่มะเร็งตามแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (ERAS protocol), การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม กานต์ชนก แตมานุ, สุชาดา อินทวิวัฒน์*
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลโปรโตคอลเสริมการฟื้นตัว (ERAS) ในการผ่าตัดคลอด งานวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ณัฐชา กลางประพันธ์, อมรินทร์ นาควิเชียร, จุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย, วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์*
บทความวิจัย 2565 (2022) การใช้คีมข้างเดียวเทียบกับการใช้มือในการช่วยคลอดศีรษะทารกระหว่างการผ่าตัดคลอด: การทดลองแบบสุ่ม รัตน์ศักดิ์ ตั้งเทอดชนะกิจ*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของสารสกัดว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกับ omeprazole ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ*, มาศ ไม้ประเสริฐ
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของสารสกัดว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกับ omeprazole ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ*, มาศ ไม้ประเสริฐ
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลฉับพลันของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วยโรคไมเกรน ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล*, ปุณยวีร์ คำไทย
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอาการชาเท้า ปรีชา หนูทิม*, ลักขณา รวมวงศ์, พรชัย สว่างวงศ์, พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์, อมรรัตน์ ราชเดิม
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิภาพของทราเนซามิก เอซิดเพื่อลดการเสียเลือดหลังผ่าท้องทำคลอดในสตรีที่เคยผ่าท้องทำคลอดมาก่อน: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ฉัตรดาว สุจริต
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง