ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อการทำหน่วยหัตถการตัดเนื้อตายแผลไหม้ด้วยน้ำแรงดันสูง สำหรับแผลไหม้ในประเทศไทย นีรพร ขัมภรัตน์, ปฐมา คงอินทร์, พรเทพ พึ่งรัศมี, ธนะสิทธิ์ ก้างกอน*
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่ใช้อุปกรณ์ทำแผลขั้นสูงเทียบกับอุปกรณ์ทำแผลพื้นฐาน Saranyoo Suwansa-Ard*, Chitcha Worachedphokin, Phumiphat Artwichai
บทความวิจัย 2566 (2023) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วยนอกที่มีภาวะซึมเศร้าที่รับการรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จิรดา ประสาทพรศิริโชค, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร*, ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล, ชญานิษฐ์ พูลวรลักษณ์, ธนภรณ์ ออมทวีทรัพย์, ศศิธร พลสิทธิ์, นิมมาวดี หิรัญวัฒนะ, ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of Brazilian Green Propolis Extract in Prevention of Postoperative Sore Throat after Endotracheal Intubation Sudsayam Manuwong*, Sirikarn Direksuntorn, ปริฉัตร เคอร์รี่
บทความวิจัย 2566 (2023) Prophylactic Effect of Ephedrine in Reducing Hemodynamic Alterations Related to Anesthesia Induction with Propofol and Morphine: a Randomized Controlled Trial ภามณี สายเหมย*, Ariyachart Kalawa
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยวิธี adductor canal block ร่วมกับการให้ยามอร์ฟีนตามเวลา เทียบกับ adductor canal block ร่วมกับการให้ยามอร์ฟีนทางหลอดเลือดดำโดยวิธีผู้ป่วยควบคุมเอง Piyachat Wannasunthornchai*, Polsri A, Songthamwat M
บทความวิจัย 2566 (2023) Ketamine Lubrication of Endotracheal Tubes for Attenuating Postoperative Sore Throat: a Randomized, Double-Blind Study ศศิมา ดุสิตเกษม*, Wilaiwan Sirisatjawat
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของยาฉีดพ่น 0.3% เบนไซดามีน ไฮโดรคลอไรด์ และยาฉีดพ่น 10% ไลโดเคน บนท่อหายใจต่ออาการเจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกด้วยการใส่ท่อหายใจ: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มที่มีตัวควบคุม กรกนก ยุวพัฒนวงศ์*, วนัชพร สุจริตธรรม, ปิยศักดิ์ วิทยาบูรณานนท์
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparing Ondansetron and Placebo for Reduction of Spinal Anesthesia-Induced Hypotension: a Double-Blind Randomized Control Trial Teerawat Poojinya*, Preecha Jongstapongpun, Nuttanun Meekaew
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of Intravenous Paracetamol for Prevention of Shivering in Cesarean Section Under Spinal Anesthesia: a Randomized Controlled Trial Warangkura Ularangkura*, Natsupa Chokchalermwong, Teeratat Sukonpatip
บทความวิจัย 2566 (2023) Therapeutic Efficacy of Dexmedetomidine on Hemodynamic Response to Skull Pin Holder Placement: a Randomized, Double-Blind Controlled Study Sittiporn Deetayart*, Weerawat Thangthum
บทความวิจัย 2566 (2023) อัตราความสำเร็จของการใช้เทคนิคการใส่ลมในบอลลูนท่อช่วยหายใจด้วย video laryngoscope ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้าชนิดไม่เร่งด่วน: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ภัสสร แจ้งยอดสุข
บทความวิจัย 2566 (2023) การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาแผลจากคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ด้วยวัสดุปิดแผลที่ทำจากเซลลูโลสของแบคทีเรียเปรียบเทียบกับแผ่นตาข่ายเคลือบปิโตรลาตุม ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช, สิธาวีย์ จิตต์ศิริ, เอกสักถ์ จันทรปรรณิก*
บทความวิจัย 2566 (2023) เปรียบเทียบอุบัติการณ์เจ็บคอหลังระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวที่มีการใส่ท่อช่วยหายใจ ระหว่างการพ่นท่อช่วยหายใจร่วมกับพ่นคอหอยด้วยยาเบนไซดรามีนไฮโดรคลอไรด์ และยาหลอก ศมณกร อนิวรรตกูล*, กฤติน กิตติกรชัยชาญ, อาภากร อัสวะวิสิทธิ์ชัย, นริศ เจียรบรรจงกิจ
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาผลจากการล้างช่องปากด้วยน้ำยาบ้วนปากเพื่อลดอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัด ณัฐพร สัมปัตตะวนิช*, จิตต์ศจี สิชฌนุกฤษฎ์, กอบกุล อุณหโชค
บทความวิจัย 2566 (2023) Effects of Anodal Transcranial Direct Current Stimulation With Overground Gait Training on Lower Limb Performance in Individuals With Incomplete Spinal Cord Injury Pipat Klamruen, Jatuporn Suttiwong, Benchaporn Aneksan, มณฑิชา ม่วงเงิน, Chanapass Denduang, Wanalee Klomjai*
บทความวิจัย 2566 (2023) A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the effect of intranasal corticosteroid as a treatment for moderate to severe obstructive sleep apnea with coexisting chronic rhinitis Kiat Ruxrungtham, Naricha Chirakalwasan*, Vorakamol Phoophiboon, ดิษฐพล มั่นธรรม
บทความวิจัย 2566 (2023) Meta-analysis and cost-effectiveness analysis of intranasal corticosteroid treatment in allergic rhinitis with ocular symptoms Chadakan Yan, Phichayut Phinyo*, Bussakorn Mahakkanukrauh, Torsak Bunupuradah, Manish Verma, Abhay Phansalkar, Bhumika Aggarwa
บทความวิจัย 2566 (2023) The Efficacy of Oral Etoricoxib in Pain Control During Colposcopy-Directed Cervical Biopsy: A Randomized Control Trial Karicha Mairaing, Nopwaree Chantawong, Pattra Wisarnsirirak, Sarunya Sivapornpan, Yenrudee Poomtavorn, Yuthadej Thaweekul, Junya Pattaraarchachai, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, อวัสดา บุณยัษเฐียร*
บทความวิจัย 2566 (2023) Cost-Effectiveness Analysis of Ultrasound Surveillance for Cholangiocarcinoma in an Endemic Area of Thailand Pavinee Laopachee, Surachate Siripongsakun*, Pannapa Sangmala, Phetcharaphon Chanree, Pantajaree Hiranrat, Songpon Srisittimongkon
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง